طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

فرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی در جامعه

از سال۱۳۹۷آییننامه طرح"فرصت مطالعاتیاعضایهیئتعلمیدر جامعه و صنعت"در وزارت
علوم، تحقیقات و فناوریمصوب و به دانشگاهها ابلاغ گردید.ضرورت و هدف اینطرحایجاد زمینه
و روش مناسببرایهمکاریجدیتر دانشگاهها با جامعه و صنعت از طریقآشناییواقعیو دقیق
اعضای هیئتعلمیباشرایطو مسائل اجراییحوزهتخصصیخود بود.بهعبارت دیگربر پایه این
طرح اعضایهیئتعلمی می توانندبین ۳ماهتایکسال به صورت پارهوقتیاتماموقت به سازمان
یا شرکتیکهمرتبطباحوزهتخصصیآنهااست مأمورشده و علاوهبر آشناییبا مسائل و مشکلات
آنها،تا حد امکان در بهبود شرایط و افزایشبهرهوریآنها مشارکت نمایند.بدیهیاست این
همکاریهامیتوانددر درازمدت تبدیلبه بسیاری از پروژهها و همکاریهایعمیقتر و استفاده
بهینهاز پتانسیلهایعلمیکشور گردد.تنوع و گستردگی تخصصهای موجود و همچنین زمینههای
اجرایی و صنعتی متعدد در کشور ایجابمیکند که دانشگاهها با مدیریت مناسب از این روش
استفاده و بتوانند زنجیرهها و شبکههای تخصصی مفیدی بین اساتید و شرکتها و مراکز اجرایی
ایجاد نمایند.
خوشبختانه طی چند سال اخیر شاهد رشد این همکاریها بودهایم و بتدریج ظرفیتهای این طرح
شناخته شده و در حال بهرهبرداری است.طبیعتا ً این طرح فرصت خوبی برای صنایع ایجاد کرده که
بتوانند از اعضای هیات علمی برای آسیب شناسی مشکلات و مسایل خود و همچنین تدوین راهکارها
و راهحلها بهره ببرند. البته این طرح محدود به صنایع نیست و کلیه دستگاههای اجرایی فرهنگی و
اقتصادی کشور میتوانند از همکاری اعضای هیات علمی مرتبط با حوزه خود بهره ببرند.امید است
این طرح در کنار طرحهای دیگر بتواند اثربخشی دانشگاهها و مراکز علمی در بهبود شرایط کشور به
دنبال داشته باشد.
دکترپیمان صالحی
معاون پژوهشی
وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

  • فرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی در جامعه
فایلعنوان
فرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی در جامعهفرصت مطالعاتی اعضا هیئت علمی در جامعه
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام