طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

وظایف كميته اجرايی طرح پل

کمیته اجرایی

تمام مراكز دارای تفاهم نامه در طرح پل يك نماينده  عضو دبيرخانه  پل دارند تا بتواند ارتباط موثر وجاریی بین دبيرخانه طرح پل و ارگان ، دانشگاه و سازمان مربوطه  جاري و تا حصول نتيجه و اعلام به

دبيرخانه پيگيري نمايد.

كميته اجرایی

اعضا:

  • نمايندگان صنايع و معادن
  • نماينده سازمان فني و حرفه اي
  • نمايندگان دانشگاه ها و مراكز علمي
  • نمايندگان طرح پل
  • نماينده دانشجويان دكترا
  • نماينده نخبگان صنعت
  • نماينده بانك هاي عامل در صورت لزوم
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام