طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

وظایف كميته تخصصی طرح پل

كميته تخصصي

به صورت موردي و طبق نياز دبيرخانه جهت نشست هاي تخصصي و نظر كارشناسي  روي رساله ها و يا پروژه ها في ما بين صنعت و دانشگاه به دبيرخانه دعوت ميشوند.

وظايف کمیته تخصصی در دبيرخانه

  • بررسی و تصویب مراحل مختلف و فازهای اجرای طرح‌هاي پذيرفته شدهکه توسط مجری پیشنهاد شده است و به تأیید ناظر و بهره‌برداران نیز رسیده است.

نظارت بر حسن اجرای طرح با توجه به موارد زیر:

  • ناظرطرح براساس معیارهای مصرح در آیین‌نامۀ اجرایی مصوب دبيرخانه

  • حضور در  جلسات  امكان سنجي اجراي طرح

  • تشكيل زير كميته هاي فني و اجرايي متناسب با هرنياز مطرح شده در صنعت

  • ارزشیابی و نظارت بر نحوۀ عملکرد مجری اصلی و محوری در طول اجرای طرح و پیشنهاد تغییرات لازم به دبیرخانۀ طرح 

  • تأیید نهایی نتایج و مستندات مراحل مختلف اجرای طرح و اعلام به دبیرخانه طرح پل

  • اعلام پایان طرح به دبیرخانۀ طرح پل

در صورت لزوم :

  1. حضور در صنعت به جهت نياز سنجي در راستاي توانمندي هاي اجرايي اعضا طرح پل

  2. حضور در دانشگاه ها و مراكز علمي جهت شناسايي مجريان طرح

  3. دريافت اطلاعات لازم از صنعت و دانشگاه و ارجا متناسب با هر شاخه تخصص

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام