طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

درباره ما

 

 

                                                                                                                                                                                               

درباره طرح پل به قلم دكتر محمد رضا ظهيرامامي :

          تحول صنعت،  از طریق تقویت ساز و کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و موتور توسعه کشور  و دانشگاه  به عنوان پایگاه دانش و نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیت کننده نیروی متخصص می باشد.  این طرح بر آن است با نگاهی مسئله محور ، نتیجه گرا، جامع ، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه  و به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر واقع گرایی پژوهش محور، در مسیر حل عارضه ای مزمن گام بردارد. بنابراین چشم انداز این طرح اینگونه تعریف شده است: " بهره گیری مناسب از ظرفیت های دانشگاه و استفاده بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و اشتغال زایی در راستای توسعه پایدار" و  بالطبع ماموریت این طرح تحول صنعت،  از طریق تقویت ساز و کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و موتور توسعه کشور  و دانشگاه  به عنوان پایگاه دانش و نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیت کننده نیروی متخصص می باشد.  این طرح بر آن است با نگاهی مسئله محور ، نتیجه گرا، جامع ، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه  و به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر واقع گرایی پژوهش محور، در مسیر حل عارضه ای مزمن گام بردارد.

بنابراین چشم انداز این طرح اینگونه تعریف شده است:
" بهره گیری مناسب از ظرفیت های دانشگاه و استفاده بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و اشتغال زایی در راستای توسعه پایدار"

ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه پژوهش های کاربردی در قالب تعریف رساله های کارشناسی ارشد و دکترا جهت پویاسازی صنایع و تولید بهره ور و فناورانه"
چارچوب فرایندی و نگاه متمایز طرح به کلیهی ذینفعان، از جمله : دولت، بخش خصوصی، دانشگاه ، بانک ها ، نمایندگان تشکل های صنفی و جامعه ، استراتژی محوری و توجه به ساختارهای اجرایی و جلب مشارکت تمام ذینفعان از  ویژگی های این طرح است . این بار اقدام کننده، صنعت ، به عنوان مشتری بود که باید به سراغ دانشگاه می رفت.طرح پل  طرحی کاربردی است که در جستجوی پاسخی عملی و البته متکی بر دانش برای غلبه بر چالش هاییاد شده است.این طرح با رویکردی علمی و پژوهشی و بررسی همه ابعاد مساله ، خصوصاً با تحلیل دقیق و جامع شرایط و ویژگی ها دانشگاه و صنعت و تمرکز بر امکان احیاء صنایع راکد ، نیمه فعال و یا فعال اما غیر بهره ور به کمک فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و به ویژه  دکترا بر آن است تا در این برهه ی حساس اقتصادی کشور در روند توسعه ی متوازن کشور سمت گیری موثر به سوی اقتصاد سبز  و ایجاد اشتغال پایدار نقشی موثر ایفا نماید.چرا که این طرح با زمان شناسی ویژه و درک درست از مشکل واحدهای تولیدی تعطیل،  نیمه فعال و راکد، عوارض و پیامدهای آن از جمله: سرمایه های راکد و بلوکه شده بانک ها و ظرفیت های معطل تدوین و سر آن دارد تا با ساماندهی و بهره گیری درست از ظرفیت های تعاملی و تبادلیموثر صنعت و دانشگاه در راستای احیاء صنایع راکد  فعال و بهره ور نمودن هرچه بیشتر صنایع کشور گام های عملی و سنجیده ای بردارد و به اعتباری نهضتی را آغاز نماید که اینبار بخش خصوصی در آن پیشگام بوده و پیش از نهادهای رسمی ، بخش خصوصی و دانشگاه با درک نیازهای مشترک به ضرورت آن پی برده اند .استعارهی پل را برای توصیف ارتباط پویای دو نهاد دانشگاه و صنعت به عنوان مهم ترین نهادهای اجتماعی امروز، به ویژه پس از انقلاب صنعتی برگزیده ایم. و این عنوان را به طرحی کاربردی، غیر نمایشی و کاملاً نظام مند  اختصاص داده ایم که برخی گام ها اجرایی آن را برداشته ایم .در این طرح دانشگاه به عنوان نهادی فرهنگی و علمی در مسیر آموزش و پرورش نسل جوان جامعه ، تولید علم و فناوری می نمایدSolution می دهد ، دردها و نارسایی ها را درمان می کند و البته به لحاظ مالی منتفعمی شود، صنعت و بازار کسب و کار نیز به عنوان نهادی اقتصادی که کالا، تجهیزات و خدمات تولید می نماید به بیشترین سطح بهره وری دست مییابد. چرا که درصورت تولید مطلوب دانش روز و نیروی کارآمد توسط دانشگاه، صنعت میتواند مصرف کننده و بکارگیرنده آن باشد که در این تبادل و عرضه دانش و کاربردی شدن دانش ها در صنعت و انتقال درست تجربیات صنعت به دانشگاه و ایجاد هم افزایی، هم دانش ها، و خلاقیت های تازه ای به منصه یظهور می رسد و هم برای دانشگاه تولید ثروت اتفاق می افتد.بی تردید برای ایجاد پلی ارتباطی میان صنعت و دانشگاه و فراتر از آن  برقراری تعامل و تعادلی پویا بیش از هر چیز صنعت می بایستی به دانشگاه اعتماد کند و دانشگاه نیز تصویری روشن و واقع گرایانه از صنعتداشته باشدچرا که  ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین مولفه های رشد و توسعه پایدار زمینه ساز هم افزایی صنعت و دانشگاه و بومی سازی فناوری و دانش روز خواهد بود.
ویژگی های طرح پل:
طرح یاد شده از جامعیت خاصی برخوردار است و تمامی ابعاد آن از جمله راه کارهای تامین بودجه به صورت دقیق تعریف و گام های اجرایی در مدل نیز لحاظ شده است  در این طرح نقش ها به درستی تعریف شده است به عنوان مثال اتاق بازرگانی می تواند از محل پولی که از صنایع دریافت می نماید طرح های اجرایی را حمایت کند ، بانک ها در زمینه ارائه تسهیلات و یا سرمایه گذاری جهت اجرای طرح هایی که موفقیت آنها تضمین شده است عملکرد موثرتر داشته باشند، دولت و مجلس با وضع قوانین و درصورت لزوم بودجه مناسب موفقیت این طرح را افزایش دهند . صنایع نیز می توانند درصورتی که اجرای طرح، در دراز مدت منجر به راه اندازی ، بهره وری و فعال شدنشان شود درصدی از درآمد خود را در قالب قراردادهای حقوقی، مناسب به این امر اختصاص دهند.

چهار ضلع اثر گذاری طرح پل عبارتند از:
1-    احیاء صنایع راکد و غیر فعال
2-    بهره ور نمودن صنایع فعال اما غیر بهره ور
3-    ارتقاء سطح و به روز آوری دانش و فناوری صنایع
4-    سمت دهی هرچه بیشتر صنایع به سمت توسعه متوازن و پایدار و اقتصاد سبز

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام