طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

شرح وظایف نمایندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت در طرح پل

وظایف نمايندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت

سازمان صنعت،معدن و تجارت عطف مفاد تفاهم نامه موظف است فرد يا افرادي  را به عنوان نماينده جهت كليه امور ارتباطات دبيرخانه با صنعت معرفي نمايد. . اين فرد علاوه بر وظايف تخصصي خود كه در ذيل آمده موظف به اجراي كليه وظايف متناسب با مسئوليت محوله در دبيرخانه پل هر پروژه مي باشد

  • ارائه بانك اطلاعاتي كلاسه شده از واحد هاي توليدي صنعتي راكد نيمه راكد و بحران زده
  • انتشار اطلاعيه ها ي مورد نياز جهت شناساندن  دبيرخانه پل به صنايع (استفاده از روشهاي شبكه سازي الكترونيك يا غير الكترونيك) سايت ،گروه، اپ و.....
  • همكاري با دبيرخانه در جهت هماهنگي هاي لازم جهت بازديدهاي كميته تخصصي از واحد هاي توليدي متقاضي و يا رصد شده
  • جمع آوري اطلاعات دانشي نخبگان صنعت  ارائه آن به دبير خانه جهت بانك اطلاعاتي متخصصان
  • اعمال تمهيدات لازم جهت بازديدهاي مرتبط با هر طرح پذيرفته شده

 

 

*هر كارگروه تخصصي موظف است نخبگاني كه شرايط همكاري در پروژه ها را داشته باشند  به همراه رزومه تخصصي و دانشي آنها به دبيرخانه معرفي نمايد.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام