طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

فرم متقاضی اجرای طرح در صنعت

لطفا اطلاعات زير را با دقت ثبت نماييد، کليه اطلاعات به صورت محرمانه در دبيرخانه پل نگهداری خواهد شد.


نام و نام خانوادگی:

کد ملی:

شهر محل تحصیل:

شماره همراه:

نام دانشگاه:

نام دانشکده:

رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما (مشاور):

موضوع طرح:

این طرح مورد نیاز چه صنعت یا صنایعی می باشد؟

آدرس و مشخصات صنایع مربوطه:

پیشنهادات خود را جهت حمایت از ما مطرح فرمایید:
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام