طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

وظایف دبیرخانه طرح پل

دبیرخانۀ طرح پل

به مثابه حلقه واسط ارتباط صنعت و دانشگاه

 • كميته اجرایی
 • كميته هاي  تخصصي

كميته اجرایی

اعضا:

 • نمايندگان صنايع و معادن
 • نماينده سازمان فني و حرفه اي
 • نمايندگان دانشگاه ها و مراكز علمي
 • نمايندگان طرح پل
 • نماينده دانشجويان دكترا
 • نماينده نخبگان صنعت
 • نماينده بانك هاي عامل در صورت لزوم

وظايف دبير خانه طرح پل

 • سیاستگذاری، اولویت‌بندی، هماهنگی و نظارت برحسن اجرای طرح‌هاي پذيرفته شده 
 • دبيرخانه طرح پل مسوول رصد و رسيدگي به امور مرتبط با كارگروه هاي تخصصي
 • همكاري در تشكيل كارگروه هاي تخصصي
 • جمع آوري داده ها از كارگروه ها
 • تشكيل بانك  هاي اطلاعاتي جامع به نحوي كه تمامي ذينفعان فراخور نياز خود ازاطلاعات بانك مستفيض شوند
 • ثبت كليه روندهاي طرح پذيرفته شده  از ابتداي دريافت نياز تا زمان عقد قرارداد
 • جمع آوري گزارشات مجريان طرح تا زمان حصول نتايج مطرح شده در قرار داد
 • جمع آوري اطلاعات علمي و تجارب حين اجراي هر طرح تا براي ديگر صنايع و مراكز علمي قابل بهره برداري باشد

 

 

 

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام