طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

چشم انداز و اهداف

موضوع طرح پل:

  موضوع این طرح تحول صنعت،  از طریق تقویت ساز و کارهای ارتباط واقعی صنعت به مثابه حامی دانشگاه و موتور توسعه کشور  و دانشگاه  به عنوان پایگاه دانش و نیروی محرکه جامعه دانشی و تربیت کننده نیروی متخصص می باشد.  این طرح بر آن است با نگاهی مسئله محور ، نتیجه گرا، جامع ، متفاوت، ساختارمند و متکی بر برنامه  و به دور از هر رویکرد تبلیغی و احیاناً نمایشی و تمرکز بر واقع گرایی پژوهش محور، در مسیر حل عارضه ای مزمن گام بردارد. بنابراین چشم انداز این طرح اینگونه تعریف شده است"

بهره گیری مناسب از ظرفیت های دانشگاه و استفاده بهینه از دارایی های مشهود و نامشهود جهت تولید ثروت و اشتغال زایی در راستای توسعه پایدار" و  بالطبع ماموریت

طرح مذکور:

"ارتباط پویای صنعت و دانشگاه از طریق توسعه پژوهش های کاربردی در قالب تعریف رساله های کارشناسی ارشد و دکترا جهت پویاسازی صنایع و تولید بهره ور و فناورانه"

چارچوب فرایندی و نگاه متمایز طرح به کلیهی ذینفعان، از جمله : دولت، بخش خصوصی، دانشگاه ، بانک ها ، نمایندگان تشکل های صنفی و جامعه ، استراتژی محوری و توجه به ساختارهای اجرایی و جلب مشارکت تمام ذینفعان از  ویژگی های این طرح است . این بار اقدام کننده، صنعت ، به عنوان مشتری بود که باید به سراغ دانشگاه می رفت.طرح پل  طرحی کاربردی است که در جستجوی پاسخی عملی و البته متکی بر دانش برای غلبه بر چالش هاییاد شده است.این طرح با رویکردی علمی و پژوهشی و بررسی همه ابعاد مساله ، خصوصاً با تحلیل دقیق و جامع شرایط و ویژگی ها دانشگاه و صنعت و تمرکز بر امکان احیاء صنایع راکد ، نیمه فعال و یا فعال اما غیر بهره ور به کمک فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و به ویژه  دکترا بر آن است تا در این برهه ی حساس اقتصادی کشور در روند توسعه ی متوازن کشور سمت گیری موثر به سوی اقتصاد سبز  و ایجاد اشتغال پایدار نقشی موثر ایفا نماید.چرا که این طرح با زمان شناسی ویژه و درک درست از مشکل واحدهای تولیدی تعطیل،  نیمه فعال و راکد، عوارض و پیامدهای آن از جمله: سرمایه های راکد و بلوکه شده بانک ها و ظرفیت های معطل تدوین و سر آن دارد تا با ساماندهی و بهره گیری درست از ظرفیت های تعاملی و تبادلیموثر صنعت و دانشگاه در راستای احیاء صنایع راکد  فعال و بهره ور نمودن هرچه بیشتر صنایع کشور گام های عملی و سنجیده ای بردارد و به اعتباری نهضتی را آغاز نماید که اینبار بخش خصوصی در آن پیشگام بوده و پیش از نهادهای رسمی ، بخش خصوصی و دانشگاه با درک نیازهای مشترک به ضرورت آن پی برده اند .استعارهی پل را برای توصیف ارتباط پویای دو نهاد دانشگاه و صنعت به عنوان مهم ترین نهادهای اجتماعی امروز، به ویژه پس از انقلاب صنعتی برگزیده ایم. و این عنوان را به طرحی کاربردی، غیر نمایشی و کاملاً نظام مند  اختصاص داده ایم که برخی گام ها اجرایی آن را برداشته ایم .در این طرح دانشگاه به عنوان نهادی فرهنگی و علمی در مسیر آموزش و پرورش نسل جوان جامعه ، تولید علم و فناوری می نمایدSolution می دهد ، دردها و نارسایی ها را درمان می کند و البته به لحاظ مالی منتفعمی شود، صنعت و بازار کسب و کار نیز به عنوان نهادی اقتصادی که کالا، تجهیزات و خدمات تولید می نماید به بیشترین سطح بهره وری دست مییابد. چرا که درصورت تولید مطلوب دانش روز و نیروی کارآمد توسط دانشگاه، صنعت میتواند مصرف کننده و بکارگیرنده آن باشد که در این تبادل و عرضه دانش و کاربردی شدن دانش ها در صنعت و انتقال درست تجربیات صنعت به دانشگاه و ایجاد هم افزایی، هم دانش ها، و خلاقیت های تازه ای به منصه یظهور می رسد و هم برای دانشگاه تولید ثروت اتفاق می افتد.بی تردید برای ایجاد پلی ارتباطی میان صنعت و دانشگاه و فراتر از آن  برقراری تعامل و تعادلی پویا بیش از هر چیز صنعت می بایستی به دانشگاه اعتماد کند و دانشگاه نیز تصویری روشن و واقع گرایانه از صنعتداشته باشدچرا که  ارتباط پایدار صنعت و دانشگاه به عنوان یکی از مهمترین مولفه های رشد و توسعه پایدار زمینه ساز هم افزایی صنعت و دانشگاه و بومی سازی فناوری و دانش روز خواهد بود.

 

  • اهداف کلان طرح پل
  • چشم انداز وماموریت طرح پل
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام