طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

مصاحبه با آقای دکتر علویان مهر

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام