طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

جایگاه صنایع در طرح پل

 

چالش ها و موانع پیش روی صنعت :

آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از واقعیت تلخی می نماید که تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور بدلایل مختلفی از جمله شتابزدگی در صدور مجوزهای بی رویه، برای افراد فاقد سرمایه ، تجربه و دانش علمی و عملی و سرعت و نحوه تخصیص منابع مالی به این واحدها نقصان های مدیریتی ، مشارکتی، تکنولوژیکی و فناورانه ، بازاریابی و ...در حالت رکود و یا نیمه فعال و یا فعال اما غیر بهره ور قرار دارند و علیرغم تزریق سرمایه ای قابل ملاحظه به آنها و بسترهای ایجاد شده سخت افزاری ، اغلب واحدها فوق الذکر تعطیل بوده و منتج به خواب سرمایه و دارایی شده اند . این در حالی است که بسیاری از واحدهای فعال صنعتی نیز در خوش بینانه ترین حالت با ظرفیت نامناسب و اغلب پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند این به آن معناست که بخشی از سرمایه کشور که از طریق منابع بانکی تامین شده است در این طرح ها، راکد مانده است و بدیهی است زیر ساخت های فیزیکی این واحدها نیز نه تنها بهره ور نیست که تدریجاً فرآیند استهلاک و اضمحلال را طی می نمایند و بالطبع ظرفیت های اشتغال آفرینی واحدهای مذکور نیز معطل مانده است.

برخی از کلیدی ترین چالش ها:

  • وجود تعداد قابل توجهی از شرکت های بحرانی راکد و یا غیر بهره ور  با خواب سرمایه و
    ظرفیت ها و زیر ساخت های معطل قابل ملاحظه
  • سرمایه قابل ملاحظه بلوکه شده بانک ها
  • نیاز مالی دانشگاه جهت توسعه هدفمند فعالیت های آموزشی و پژوهشی
  • کانالیزه شدن عمده وقت و ظرفیت های دانشگاه در حوزه پژوهش های نظری و عدم توجه کافی به جنبه های فناورانه کاربردی طرح های منطبق بر دانش و تکنولوژی روز دنیا .
  • ضعف و نارسایی های جدی و فناورانه در بسیاری از صنایع
  • هدر رفت بسیاری از منابع ، عدم درک درست از مسئولیت اجتماعی و ضرورت توجه به حفظ منابع ، ذخایر، محیط زیست و ...
  • وجود معضل بیکاری به عنوان یک چالش اساسی در کشور

آمارهای هر چند متفاوت، حکایت از واقعیت تلخی می نماید که تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی کشور بدلایل مختلفی از جمله تحريمها ، شتابزدگی در صدور مجوزهای بی رویه، برای افراد فاقد سرمایه ، تجربه و دانش علمی و عملی و سرعت و نحوه تخصیص منابع مالی به این واحدها نقصان های مدیریتی ، مشارکتی، تکنولوژیکی و فناورانه ، بازاریابی و ...در حالت رکود و یا نیمه فعال و یا فعال اما غیر بهره ور قرار دارند و علیرغم تزریق سرمایه ای قابل ملاحظه به آنها و بسترهای ایجاد شده سخت افزاری ، اغلب واحدها فوق الذکرتعطیل بوده و منتج به خواب سرمایه و دارایی شده اند . این در حالی است که بسیاری از واحدهای فعال صنعتی نیز در خوش بینانه ترین حالت با ظرفیت نامناسب و اغلب پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند این به آن معناست که بخشی از سرمایه کشور که از طریق منابع بانکی تامین شده است در این طرح ها، راکد مانده است و بدیهی است زیر ساخت های فیزیکی این واحدها نیز نه تنها بهره ور نیست که تدریجاً فرآیند استهلاک و اضمحلال را طی می نمایند و بالطبع ظرفیت های اشتغال آفرینی واحدهای مذکور نیز معطل مانده است.

طرح پل طرحی کاربردی است که در جستجوی پاسخی عملی و البته متکی بر دانش برای غلبه بر چالش های یاد شده است.

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام