طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

بازدید و مشارکت طرح پل و دانشگاه صنعتی با شرکت صبا لوله

طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام