طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

دانشگاه صنعتی شیراز برگزار میکند: وبینار جمع خوانی کتاب کسب و کار

  • دانشگاه صنعتی شیراز برگزار میکند: وبینار جمع خوانی کتاب کسب و کار
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام