طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

پژوهش های کاربردی: مرز مشترک در راهبردهای دانشگاه و صنعت

  • پژوهش های کاربردی: مرز مشترک در راهبردهای دانشگاه و صنعت
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام