طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

کتاب تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهش گاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

  • کتاب تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهش گاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت
فایلعنوان
کتاب تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهش گاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعتکتاب تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهش گاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام