طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

قراردادها و همکاریهای دانشگاهها و پژوهشگاههای کشـور درحـوزه ارتبـاط بـا جـامـعه و صـنعت

پیشرفت بسیاری از کشورها در زمینه های مختلف صنعتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت های علمی میسر گردیده است. از همین رو توسعه ارتباط مستقیم بین مراکز صنعتی، دستگاه های اجرایی و مراکز علمی اهمیت بسیار زیادی دارد. این ارتباط علاوه بر اجرای پروژههای هدفمند باعث آشنایی و آگاهی دانشگاهها از نیازهای صنعت و اطلاع مدیران دستگاه های اجرایی و صنایع از توان علمی مراکز آموزش عالی خواهد شد. در این راستا یکی از اقدامات مهم و اساسی تشویق و تسهیل ارتباط تنگاتنگ بین مراکز آموزش عالی و دانشگاهی با دستگاههای اجرایی، سازمانهای دولتی و خصوصی و صنایع خواهد بود. براین اساس موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یک راهبرد اساسی در بهبود
شیوههای آموزش و تحقیقات در دانشگاهها و مدیریت سازمانی و فعالیت های صنعتی می تواند نقش موثری در توسعه همه جانبه کشور داشته باشد. در کشورهای در حال توسعه این ارتباط سازمان یافته بوده و صنایع و مراکز اجرایی سفارش دهنده تحقیقات به دانشگاهها هستند. به همین دلیل تحقیقات بسیار کاربردی بوده و نتایج آن به عرصه جامعه برمیگردد. برای تحقق این هدف دانشگاهها باید از نیازهای صنایع و دستگاههایی اجرایی در بخش آموزش و پژوهش آگاه باشند. صاحبان صنایع و سازمانها نیز با بهرهگیری از دانش و تخصص صاحب نظران و دانشمندان میتوانند آمیزهای از تجربه و دانش را به وجود آورند که نهایتاً منجر به بروز خلاقیت، نوآوری و توسعه پایدار در نظام صنعتی و اجرایی کشور خواهد شد. بدیهی است تدوین استراتژهای لازم برای برای تحقق این امر برعهده برنامهریزان و سیاستگذاران هر کشور است.
از جمله دستاوردهای ارتباط مناسب دانشگاه با صنعت را میتوان به شکل زیر بیان نمود:
پاسخگویی به چالش های فرا روی توسعه پایدار از طریق گسترش و تعمیق ارتباط بین مراکز تولید علم با مراکز اجرایی

  • ترویج تحقیقات کاربردی در علوم مختلف از طریق حمایتهای مادی و معنوی
  • افزایش سطح کیفیت تولید و ارائه خدمات در سطح ملی به همراه ارتقای سلامت تاثیر در تدوین برنامهریزیها و تصمیمگیریها، سیاستهای گذاریها در سطح ملی و منطقه ای
  • سوق دادن مطالعات تحقیقات دانشجویی در جهت نیازهای دستگاههای اجرایی و صنایع از طریق دورههای کارآموزی و کارورزی و همچنین بهبود دورنمای شغلی و استخدام برای دانشجویان
  • آشنایی دانشگاهها با تجارب موجود در عرضه صنعت، شناخت محدودیتهای در این عرصه و تلفیق دانش نظری با شرایط اجرایی
  • افزایش درآمدهایپژوهشی برای توسعه فعالیتهای جدید مورد نیاز
  • بهبود فناوری های مورد استفاده در صنایع به منظور تولید با کیفیت بیشتر محصولات و افزایش رقابتپذیری در سطح بینالمللی

جهت دانلود کلیک نماید

  • قراردادها و همکاریهای دانشگاهها و پژوهشگاههای  کشـور درحـوزه ارتبـاط بـا جـامـعه و صـنعت
بازدید: 467
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام