طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

کتاب اقدامات و برنامه‌های حوزه ارتباط با جامعه و صنعت

فایلعنوان
كتاب اقدامات و برنامه هاي حوزه ارتباط صنعت و دانشگاهكتاب اقدامات و برنامه هاي حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام