طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

اولویت های سال 1401 شرکت مدیریت منابع آب کشور و شرکت های زیرمجموعه

ردیف

عنوان محور

عنوان زیر محور

عنوان شرکت

عنوان پروژه

نوع پروژه

1محور2.منابع آب3- منابع آب غيرمتعارفشركت آب منطقه‌اي اردبيلبررسي و ارايه راهكار دانش بنيان مبتني بر فناوري داخلي براي متعادل سازي شوري زهاب كشاورزي بازچرخاني شده در منطقه مغانتقاضا محور
2محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي اردبيلبررسی امکانسنجی نصب پنل های خورشیدی روی کانال اصلی شبکه خداآفرین جهت جلوگیری از تبخیر آب کانال و تولید برق ایستگاه شبکهتقاضا محور
3محور4. مدیریت ریسک و بحران 4- پدافند غیر عاملشركت آب منطقه‌اي اردبيلتدوین برنامه اضطراری بهره برداری از سد یامچی برای مدیریت بارآلودگی ناگهانیتقاضا محور
4محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي اردبيلبررسی تطبیقی تجارب جهانی در تخصیص منابع آب در سطح حوضه آبریز بین ذینفعان مختلف تقاضا محور
5محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي اردبيلبررسی چالش های حکمرانی آب (درون و برون سازمانی) و تدوین برنامه راهبردی حکمرانی پایدار آب استان اردبیلتقاضا محور
6محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي اردبيلبررسی و تدوین نقشه راه آب استان اردبیل همسو با نقشه راه آب کشورتقاضا محور
7محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي اردبيلارزیابی و پهنه بندی کیفی و تعیین آسیب پذیری منابع آبهای سطحی (پایلوت: رودخانه های استان اردبیل)تقاضا محور
8محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي اردبيلبررسی میزان آلاینده های میکروپلاستیک در منابع آب سحی اردبیلتقاضا محور
9محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آبشركت آب منطقه‌اي اصفهانبررسی و مطالعه مشکلات و موانع قانون تثبیت آب بهاء زراعی و دستورالعمل محاسبه آب بهای زراعی وتدوین مدل مناسب جهت محاسبه آب بهای کشاورزیفرصت مطالعاتی
10محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي اصفهان تدوین مدل بهره برداری برای سدهای گلپایگان، حنا، کمانه، آغچه و قره آقاچ استان اصفهانفرصت مطالعاتی
11محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي اصفهانتهیه مدل کیفی آب های سطحی و زیر زمینی (منابع آب) حوضه زاینده رودفرصت مطالعاتی
12محور7.محیط زیست4- توسعه زيرساخت ها و ظرفيت هاي مديريت اکولوژيکي منابع آبشركت آب منطقه‌اي اصفهانبه کار گیری مکانیسم های جدید تصفیه آب با رویکرد کاربرد موارد شیمیائی با عملکرد چند منظوره به منظور کاهش اثرات جانبی مواد شیمیائی موجود و صرفه جوئی اقتصادیپایان نامه دانشجویی
13محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي اصفهانتعیین بیلان منابع آبی کارست در استان با استفاده از روشهای نوینسرباز نخبه
14محور1.مدیریت و برنامه ریزی1-سازگاري با کم آبيشركت آب منطقه‌اي اصفهان    بررسی ظرفیت توسعه گلخانه ها در شهرستان تیران و کرون به لحاظ کیفیپایان نامه دانشجویی
15محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آبشركت آب منطقه‌اي اصفهانبررسي خلاء هاي قانوني موجود در قانون لايحه تملك اراضي و ارائه راهكار در حل مناقشات ناشي از آن سرباز نخبه
16محور7.محیط زیست3- ارزیابی زیست محیطی طرح هاي آبيشركت آب منطقه‌اي اصفهانبررسي آثار زيست محيطي اجراي طرح هاي عمراني بر اكوسيستم مناطق بكر و دست نخوردهپایان نامه دانشجویی
17محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آبشركت آب منطقه‌اي اصفهانبررسي حقوقي ايمن سازي رودخانه ها و سدها و كانال ها و پيامدهاي ناشي از آنپایان نامه دانشجویی
18محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آبشركت آب منطقه‌اي اصفهانروش ها و راهكارهاي حقوقي كنترل سيلاب فرصت مطالعاتی
19محور4. مدیریت ریسک و بحران 2- خشکسالیشركت آب منطقه‌اي اصفهانتهیه نقشه پهنه بندی تنش آب شرب و کشاورزی در سطح استان اصفهانتقاضا محور
20محور9.سد و شبکه5- نیروگاه‌های برق‌آبيشركت آب منطقه‌اي اصفهانمطالعات بروزرسانی منابع آب  سدهای در دست بهره برداری و اجرا در سطح استان با هدف بازنگری و اصلاح  تخصیص منابع آب سدها فرصت مطالعاتی
21محور9.سد و شبکه6- مديريت اجرايیشركت آب منطقه‌اي اصفهانتحلیل جایگاه استخرهای ذخیره آب کشاورزی در هدر رفت منابع آب و نقش آن در عدم تامین تخصیص های منابع آبفرصت مطالعاتی
22محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب5- آموزش و ارتقاء آگاهي هاي عموميشركت آب منطقه‌اي اصفهانارزیابی اثرات تصمیمات مدیریتی در عبور از تنش آبی سالهای 86تا96  و ارائه الگوی مدیریتی بهینهسرباز نخبه
23محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي اصفهانتدوین پیشنهاد سند آمایش آب محور توسعه شهرستانهای شرق اصفهانتقاضا محور
24محور7.محیط زیست1-سازگاري با کم آبيشركت آب منطقه‌اي اصفهانپتانسیل گیاه پالایی ذرت تحت تاثیر بیوچار و سطوح مختلف کم آبیاری با پساب صنعتیپایان نامه دانشجویی
25محور1.مدیریت و برنامه ریزی4- مديريت تقاضاي آبشركت آب منطقه‌اي اصفهانصحت سنجی مدل آب زیر زمینی تهیه شده در نرم افزار FE FlOW  حوضه آبخور زاینده رودتقاضا محور
26محور2.منابع آب5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آبشركت آب منطقه‌اي اصفهانایجاد سامانه پیش بینی بارش نقطه ای و منطقه ای در سطح حوضه عملکرد آب منطقه ای اصفهان به صورت دقیق و منطقه ای تقاضا محور
27محور8.رودخانه و سواحل6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتيشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقياندازه گیری تاثیرات آب وهوایی سامانه های لیزری پرتوان بارشیتقاضا محور
28محور8.رودخانه و سواحل3- مديريت رودخانه ها و سواحلشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی تاثیر فاکتور زمان در مجوزهای برداشت شن و ماسه رودخانه ایپایان نامه دانشجویی
29محور8.رودخانه و سواحل2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوبشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبومی سازی روابط تجربی فرسایش و رسوب برای رودخانه های استانپایان نامه دانشجویی
30محور8.رودخانه و سواحل6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتيشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی پتانسیل سیل خیزی رودخانه ها از روی ذوب پوشش برففرصت مطالعاتی
31محور8.رودخانه و سواحل6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتيشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيپیش بینی و برآورد دبی رودخانه ارس با استفاده از برآورد آب معادل ناشی از ذوب برف حوضه آبریزفرصت مطالعاتی
32محور8.رودخانه و سواحل6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتيشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبرآورد دبی رودخانه ها با استفاده از روشهای نوین هوش مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیکپایان نامه دانشجویی
33محور8.رودخانه و سواحل6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتيشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيتهیه نقشه های حدود ضریب زبری رودخانه های استان با استفاده از آمارهای واقعی دبی رودخانه هافرصت مطالعاتی
34محور9.سد و شبکه6- مديريت اجرايیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيارائه الگوی مناسب مدیریت ریسک پروژه در شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقیپایان نامه دانشجویی
35محور7.محیط زیست2- بهداشت محيط، ايمني، امنيت و محيط زيست (HSSE)شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی موانع پیش روی پیاده سازی الزامات HSSE (بهداشت،ایمنی، امنیت و زیست محیطی) در طرح های عمرانی و بررسی میدانی اثرات آنسرباز نخبه
36محور3.اقتصاد آب2- خصوصي سازي در بخش آبشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيتهیه مدل مشارکتی P.P.P  (مشارکت عمومی-خصوصی) برای طرحهای نیمه تمام بخش آب به صورت موردی در محدوده استان آذربایجان شرقیفرصت مطالعاتی
37محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی موردی امکان مشارکت کشاورزان شبکه خداآفرین، در بهره برداری از اراضی پایاب پایان نامه دانشجویی
38محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی موردی تغییر الگوی کشت نسبت به کیفیت آب در محدوده شبکه های آبیاری و زهکشی استانپایان نامه دانشجویی
39محور4. مدیریت ریسک و بحران 4- پدافند غیر عاملشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيمدیریت امنیت آبهای مرزی و مشترک استان از دیدگاه پدافندغیرعاملتقاضا محور
40محور4. مدیریت ریسک و بحران 3- سیلابشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيارزیابی و استخراج ضریب تاب آوری رودخانه های استان پایان نامه دانشجویی
41محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی راه کارهای جلب مشارکت همه جانبه کشاورزان در طرح  های توسعه منابع آبسرباز نخبه
42محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آبشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی راه کارهای استقرار دستور العمل مدیریت مشارکت منابع آبفرصت مطالعاتی
43محور2.منابع آب5- تامين آبشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيانجام بررسی های تطبیقی روشهای پایش مستقیم (پیمایش زمینی) و غیر مستقیم (سنجش از دور) در زمینه مصارف آبتقاضا محور
44محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی تغییرات مصرف و تقاضای آب و افزایش یاکاهش تولید آب به ازای تغییر یک درجه سانتیگراد دما در حوضه اهرچایفرصت مطالعاتی
45محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيتعیین میزان حجم جریانهای پایه و جریانهای سیلابی در رودخانه های منتخب استان و تعیین روند تغییرات آن در سالهای اخیرسرباز نخبه
46محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي بررسی هیدروژئوشیمیایی و تهیه مدل کمی دشت های چند سفره ایپایان نامه دانشجویی
47محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيمدلسازی ذوب برف در حوضه آبریز صوفی چایپایان نامه دانشجویی
48محور9.سد و شبکه7- زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و لرزه‌خيزيشرکت آب منطقه ای آذربایجانشرقیروشهای نوین پایش و بهسازی در تاسیسات آبی (مصالح نوین، نشت، فرار آب ، عملکرد سیستم آببند، مکانیزمهای شکست)تقاضا محور
49محور9.سد و شبکه1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبيشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيروشها و فناوریهای نوین بهره برداری و مدیریت مخزن سدها (کنترل سیلاب و رسوب و برنامه ریزی بهینه بهره برداری از منابع آب سدها)تقاضا محور
50محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيتهیه، تولید و راست آزمایی کیتهای آزمایشگاهی داخلی برای آنالیز ازت و فسفر کل و TOC و مقایسه کارکرد با نمونه های بین المللی استانداردپایان نامه دانشجویی
51محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی حریم کیفی نقطه ای و ناحیه ای منابع آب زیر زمینی و تهیه نقشه های مربوطه براساس شاخص DRASTIC به تفکیک دشت به دشت پایان نامه دانشجویی
52محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی برروی کیفیت منابع آب زیر زمینی و سطحی بخصوص پارامترهای آلودگی بالاخص از حیث فلزات سنگین پایان نامه دانشجویی
53محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی اثر کاربری اراضی برروی کیفیت منابع آب زیر زمینی بر اساس شاخص های کیفیت آبپایان نامه دانشجویی
54محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی توان خودپالایی در رودخانه های شاخص استان در بازه های مشخص(بازه برداشت آب)پایان نامه دانشجویی
55محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب1- ديپلماسي آبشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی مباحث کیفی- زیست محیطی جهت مدیریت منابع آب در منابع آب مرزی بر اساس حقوق بین المللپایان نامه دانشجویی
56محور4. مدیریت ریسک و بحران 4- پدافند غیر عاملشركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقيبررسی افزایش تاب آوری سیستم های تامین ، آبرسانی و بهره برداری از منابع و تاسیسات آبی استان با رویکرد پدافند غیرعاملتقاضا محور
57محور1.مدیریت و برنامه ریزی7- مدیریت نهادی و سازمانیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربيتدوین نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی و مالکیت فکری در حوزه شرکتهای زیرمجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایرانتقاضا محور
58محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربيبرآورد رواناب حوضه آبریز رودخانه ارس با استفاده از داده های ماهواره ای و مدلسازی هیدرولوژی بزرگ مقیاسپایان نامه دانشجویی
59محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربيبررسی خود پالایی کیفی رودخانه در اثر ورود پساب کارخانجات و پرورش ماهی ها پایان نامه دانشجویی
60محور9.سد و شبکه1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبيشركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربيارزیابی آزمایشگاهی و عددی دوغاب دو جزئی تزریقی ، بتن فوق توانمند و بتن خود تراکم - مطالعه - موردی سرریز علاج بخشی سد شهید کاظمی بوکانپایان نامه دانشجویی
61محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربيارزیابی اثر افزایش اراضی دیم بر میزان رواناب حوضه های آبریز غرب دریاچه ارومیه در محل ورودی به دشت ها (مطالعه موردی )پایان نامه دانشجویی
62محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربيارزیابی عملکرد سامانه های زهکش های زیرزمینی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود میاندوآبپایان نامه دانشجویی
63محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربيبررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی با افت سطح آبخوان توسط مدل های کامپیوتری و ارائه راه حل های بهبود کیفیت (مطالعه موردی : آبخوان کهریز)پایان نامه دانشجویی
64محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربيروش شناسی مدل های نقطه ای تعیین حریم کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی : چشمه های تامین کننده آب استان آذربایجان غربی)تقاضا محور
65محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آبشركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربيبررسی حقوقی حفاظت کیفی از منابع آب و ارائه راهکارهای عملیپایان نامه دانشجویی
66محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آبشركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربيبررسی و شناخت خلاء های قانونی موجود در خصوص مالکیت حدود قانونی انواع مجاری آبی، وظایف و اختبارات دولت در این راستاپایان نامه دانشجویی
67محور4. مدیریت ریسک و بحران 3- سیلابشركت آب منطقه‌اي البرزتحلیل آسیب‌پذیری کشاورزان در برابر بحران سیلاب و ارتباط آن با اقدامات تاب‌آورانه برای مدیریت این بحران در استان البرزپایان نامه دانشجویی
68محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي البرزریزمقیاس نمایی تغییرات ذخیره آبهای زیرزمینی حاصل از GRACE با استفاده از مدل های هوش مصنوعی جهت مدیریت خشکسالی هیدروژئولوژیکی (مطالعه موردی دشت هشتگرد)پایان نامه دانشجویی
69محور9.سد و شبکه1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبيشركت آب منطقه‌اي البرزاصلاح سازه های شبکه آبیاری کردان بمنظور بهره برداری در شرایط کم ابیتقاضا محور
70محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي البرزمنشایابی فلزات سنگین در منابع آب زیرزمینی استان با استفاده از روش های ریاضی و آماریپایان نامه دانشجویی
71محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي البرزتدوین و راستی آزمایی سناریوهای بهبود وضعیت کیفیت منابع آب زیرزمینی استان البرزتقاضا محور
72محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت آب منطقه‌اي البرزشناسایی و تدقیق نواحی حقابه بری از اراضی دشت تهران- کرج جهت تعیین تکلیف حقوقی تقاضا محور
73محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي ايلام اثر  احداث شبکه های آبیاری و زهکشی بر وضعیت آبخوان های زیرین  با استفاده از مدل های ریاضی (مطالعه موردی : سد میمه) تقاضا محور
74محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي ايلاماثرات توسعه کشاورزی و استفاده از سموم و کودهای شیمیایی بر آلودگی منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مهران و موسیان)تقاضا محور
75محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي ايلامارزیابی وضعیت جریانهای پایه در رودخانه های استان ایلام و بررسی روند آنها در سالهای اخیرتقاضا محور
76محور1.مدیریت و برنامه ریزی6- مديريت دانش و فناوري اطلاعاتشركت آب منطقه‌اي ايلامتدوین سند جامع اخلاق سازمانی شرکت های آب منطقه ایتقاضا محور
77محور3.اقتصاد آب4- ابزارهای اقتصادی در بخش آبشركت آب منطقه‌اي بوشهرتعیین ظرفیت های گردشگری آب در استان بوشهرتقاضا محور
78محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي بوشهرپژوهش و بررسی منابع آلاینده احتمالی در بالادست سدهای استان پایان نامه دانشجویی
79محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي بوشهرارائه راهکارهای عملی برای حل مشکل شورابه آب شیرین کن های کوچک مقیاسپایان نامه دانشجویی
80محور1.مدیریت و برنامه ریزی1-سازگاري با کم آبيشركت آب منطقه‌اي بوشهربررسی پیش بینی آتی آب تجدید پذیر حوضه حله و شاخص وابستگی آب خارجی استان بوشهرتقاضا محور
81محور8.رودخانه و سواحل1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحلشركت آب منطقه‌اي بوشهربررسی چالش ها و مشکلات موجود در مسائل حقوق بخش مهندسی رودخانه و سواحل استان بوشهرتقاضا محور
82محور2.منابع آب4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزمينيشركت آب منطقه‌اي بوشهربررسی وضعیت فرونشست در محدوده های مطالعاتی استانتقاضا محور
83محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت آب منطقه‌اي بوشهرتحقیق و ساخت قطعات الکترونیکی دستگاههای پاش کیفی منابع آبپایان نامه دانشجویی
84محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي بوشهرتعیین تاثیر خشکسالی و تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینیتقاضا محور
85محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي بوشهرتدقیق آب قابل برنامه ریزی محدوده های مطالعاتی استان و راهکارهای بهبود وضعیت موجودتقاضا محور
86محور2.منابع آب3- منابع آب غيرمتعارفشركت آب منطقه‌اي تهرانآسیب شناسی جایگزین نمودن منابع آب سطحی و زیرزمینی شبکه های آبیاری سنتی با پساب  تصفیه شده شهری و ارائه راهکارهای کاربردی (دریکی از محدوده های پایلوت استان تهران)تقاضا محور
87محور9.سد و شبکه8- شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و نظام‌هاي بهره‌برداريشركت آب منطقه‌اي تهرانارزیابی طرح کانال انتقال آب سیمین دشت و مقایسه با اهداف اولیه احداث کانال پس از 15 سال بهره برداری تقاضا محور
88محور9.سد و شبکه2- طراحی و ساخت سازه‌های آبیشركت آب منطقه‌اي تهرانارزیابی احداث تونل در شرایط فشار آب زیاد در محیط های خرد شده و ارائه راهکارهای عملیاتیتقاضا محور
89محور9.سد و شبکه2- طراحی و ساخت سازه‌های آبیشركت آب منطقه‌اي تهرانچالش ‏ها و راهکارهای عملیاتی جهت احداث تونل‏ های بزرگ مقیاس در محیط‏ های متراکم دارای چاه و چشمه و قنات روستاییتقاضا محور
90محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبشركت آب منطقه‌اي تهرانبررسی بازارهای متقاضی آب و پساب و نحوه واگذاری آب در مدت زمان معین
 ( محل واگذاری، مقدار واگذاری با قیمت رقابتی) 
تقاضا محور
91محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبشركت آب منطقه‌اي تهرانتدوین استاندارد ارزش آب واگذاری به بخش صنعت، براساس ارزش افزوده تولیدیتقاضا محور
92محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياريآینده‌پژوهی منابع و مصارف آب در حوضه های آبریز استان چهارمحال و بختیاریپایان نامه دانشجویی
93محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياريارزیابی و صحت سنجی ضرایب هیدرودینامیک موجود آبخوان های استان در محدوده دشتهای ممنوعه بحرانی با استفاده از پتانسل‌های موجود دشت‌هاپایان نامه دانشجویی
94محور3.اقتصاد آب4- ابزارهای اقتصادی در بخش آبشركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياريارزیابی و پتانسیل‌یابی منابع جدید در حوزه درآمدهای عملیاتی (آب سطحی و آب زیر زمینی)پایان نامه دانشجویی
95محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري      بررسی میزان تاثیر ورود پساب پتروشیمی واقع در منطقه فلارد به حوضه آبریز کارونتقاضا محور
96محور8.رودخانه و سواحل1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحلشركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياريپهنه‌بندی خطر سیلاب در رودخانه های اصلی استان با استفاده از داده های بازتحلیل ماهواره‌ایتقاضا محور
97محور4. مدیریت ریسک و بحران 2- خشکسالیشركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياريتعيين ميزان فرونشست دشت‌ها پایان نامه دانشجویی
98محور2.منابع آب5- تامين آبشركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياريبررسي روشهاي تامين آب کشاورزی در استان با در نظر گرفتن مزايا و معايب هر روشتقاضا محور
99محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياريبررسی منابع و مصارف در حوضه آبریز زاینده رود از مبدا تا مقصد و راهکارهای عبور از بحران کم آبی در این حوضهتقاضا محور
100محور1.مدیریت و برنامه ریزی5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آبشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیتدوین برنامه سه ساله تحقیقاتی شرکت تقاضا محور
101محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیمدل سازی ضرایب تعدیل برداشت از منابع آب زیرزمینی با رویکرد منطقه ایپایان نامه دانشجویی
102محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیبررسی اثرات پساب تصفیه خانه فاضلاب برمنابع آب زیرزمینی و تعیین الگوی کشت برای کشاورزی ،  فضای سبز شهری وگلخانه ای وکاربرد آن در صنایع تقاضا محور
103محور7.محیط زیست2- بهداشت محيط، ايمني، امنيت و محيط زيست (HSSE)شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیتدوین مدل بهینه مدیریت پساب تصفیه خانه آب بیرجند پایان نامه دانشجویی
104محور1.مدیریت و برنامه ریزی2-آمایش سرزمین و طرح های جامعشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیتدوین مدل توسعه آب محور شرق کشوربرمبنای فرصت ها وچالشهاتقاضا محور
105محور4. مدیریت ریسک و بحران 1- تغییر اقلیمشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیبرنامه ریزی حوضه آبریز مقاوم به تغییرات اقلیمی وشرایط اجتماعی -اقتصادی پایان نامه دانشجویی
106محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیبرآورد تبخیر وتعرق واقعی با استفاده از داده های سنجش از راه دور وایستگاه های زمینی جهت تدقیق بیلان آب در آبخوان پایان نامه دانشجویی
107محور4. مدیریت ریسک و بحران 1- تغییر اقلیمشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیبررسی پیامدهای تغییر اقلیم برمنابع آبپایان نامه دانشجویی
108محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیتعیین سن آب زیرزمینی در آبخوان بیرجند برای محاسبه میزان تغذیه وارزیابی  تقاضا محور
109محور3.اقتصاد آب6- آب مجازيشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیآمایش سرزمین مبتنی بر آب مجازی در شرایط تغییراقلیمپایان نامه دانشجویی
110محور2.منابع آب4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزمينيشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیبررسی تاثیر اجرای طرح جمع آوری فاضلاب وطرح اجرای آبیاری نوین بربیلان آب زیرزمینیتقاضا محور
111محور2.منابع آب4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزمينيشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیارزیابی آب قابل برنامه ریزی در دشت های استانپایان نامه دانشجویی
112محور1.مدیریت و برنامه ریزی2-آمایش سرزمین و طرح های جامعشركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبیوقایع حدی هیدروکلیماتیک واثر آنها برتغییرات کیفی وکمی کفه های نمکی در سطح استان پایان نامه دانشجویی
113محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويطراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار ایزوتوپی از آب بارانتقاضا محور
114محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويطراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار عمقی از چاه های مشاهده ای و اکتشافیتقاضا محور
115محور1.مدیریت و برنامه ریزی5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويتدوین دستورالعمل جامع نحوی کسب جوایز ملی و بین المللی صنعت آبتقاضا محور
116محور7.محیط زیست3- ارزیابی زیست محیطی طرح هاي آبيشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويتوسعه مدل ریاضی کیفیت آب آبخوان سرخستقاضا محور
117محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبرآورد حجم ذخیره استاتیک و دینامیک چشمه های کارستی استان با استفاده از مطالعات کمی و کیفی (شیمیایی و ایزوتوپی)تقاضا محور
118محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويمطالعه و بررسی تاثير فعاليت معادن كوهي و پلاسري در سنگان خواف بر ميزان تغذيه سفره هاي آب زير زمينيتقاضا محور
119محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويتاریخ خشک‌سالی در خراسان رضوی (عوامل، پیامدها و راهکارهای مقابله)تقاضا محور
120محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويطراحی شبکه پایش زمانی و مکانی ایزوتوپ ها برای آب های سطحی و زیرزمینیفرصت مطالعاتی
121محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب1- ديپلماسي آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويارائه چارچوب گفتمان مشترک میان کشورهای همسایه در راستای سیاست گذاری منابع آبی مشترک (مطالعه موردی  استان خراسان رضوی)فرصت مطالعاتی
122محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب3- مديريت و منابع انسانيشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبومی سازی مدل چهار عاملي 4P (پرداختهاي شغل محور - شخص محور - عملكرد محور و پرداخت يكسان بر مبناي مدل SMHN) در شرکتفرصت مطالعاتی
123محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي بررسي و مطالعه  اثرات خشك شدن وكاهش تعداد چاه هاي مشاهده اي دشت ها برصحت سنجي و نتايج بدست آمده در افت سطح آب هاي زيرزميني دشت هاپایان نامه دانشجویی
124محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويمطالعه و بررسي تاثير مجوز هاي پمپاژ ثانويه صادر شده براي منابع آب زيرزميني، بر بهره برداري غيرمجاز از آب هاي زيرزميني وتاثير آن برافزايش مصارف برق در استانپایان نامه دانشجویی
125محور3.اقتصاد آب1- اقتصاد و بهره وري آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي تدوین سند تامین پایدار آب و انرژی استان خراسان رضویسرباز نخبه
126محور4. مدیریت ریسک و بحران 4- پدافند غیر عاملشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويتهیه دستورالعمل اقدامات اضطراری (EAP) برای سد های درونگر، ارداک و سنگردسرباز نخبه
127محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب4- استحصال و توليد آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی روش‌های تولید آب شیرین از رطوبت هوا (AWG)، ارائه و ساخت مدلی بهینه از دیدگاه انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطیسرباز نخبه
128محور4. مدیریت ریسک و بحران 3- سیلابشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی میزان آب های سطحی خروجی از مرزهای استان با در نظر گرفتن پروتکل های بین المللیسرباز نخبه
129محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی و ارزیابی اثرات اجتماعی، حقوقی و هیدرولوژیکی احداث بندهای خاکی در دشت های تربت جام، تایباد و باخرز و ارائه راهکارهای پیشنهادیسرباز نخبه
130محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی و مطالعه رویکردهای قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب و برق و ارائه راهکارهای بهبود دهندهسرباز نخبه
131محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی و مطالعه ارائه روش های مختلف کالیبراسیون برای کنتورهای هوشمند به صورت دستی (مطالعه استان خراسان رضوی)سرباز نخبه
132محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی تاثیر ایجاد بازارهای محلی ّآب در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دشت مشهد ـ چنارانسرباز نخبه
133محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان بر اساس تغییرات سطح آب زیرزمینیسرباز نخبه
134محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی دقت و صحت ادوات الکترونیکی ایستگاه های آب و هواشناسی و ادوات الکترونیکی درون چاهیسرباز نخبه
135محور3.اقتصاد آب1- اقتصاد و بهره وري آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی مدل های سرمایه گذاری برای ساخت اماکن ورزشی در شرکت های تابعه وزارت نیرو (مطالعه موردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی) و ارائه راهکارهای لازمسرباز نخبه
136محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی میزان اثرگذاری فعالیت‌های تعادل‌بخشی به آب زیرزمینی در استان خراسان رضوی سرباز نخبه
137محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويبررسی ساختار و روش شناسی پیاده سازی الگوی مدیریت مشارکتی منابع آب در استان خراسان رضویسرباز نخبه
138محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي خراسان رضويمطالعه و بررسی به منظور ارائه برنامه مدیریت پایدار منابع آب دشت مشهدسرباز نخبه
139محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت آب منطقه‌اي خراسان شماليارزیابی روش های اعتماد سازی در اقشار مختلف جامعه و تلاش در جهت جذب طرح های مردمی مشارکت محور فرصت مطالعاتی
140محور8.رودخانه و سواحل3- مديريت رودخانه ها و سواحلشركت آب منطقه‌اي خراسان شماليتحلیل و بررسی راهکارهای استفاده بهینه از منابع آب ومدیریت یکپارچه منابع آبیپایان نامه دانشجویی
141محور8.رودخانه و سواحل6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتيشركت آب منطقه‌اي خراسان شماليتأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعيپایان نامه دانشجویی
142محور8.رودخانه و سواحل4- احیا و ساماندهی رودخانه‌هاشركت آب منطقه‌اي خراسان شماليتحلیل و بررسی روش های نوین ساماندهی رودخانه ها و سواحل و کاربری های مجاز آنپایان نامه دانشجویی
143محور9.سد و شبکه ابزار دقیقشركت آب منطقه‌اي خراسان شماليتحلیل و ارزیابی روش های عیب یابی، تعمیر و بروز رسانی ابزار دقیق سدهاتقاضا محور
144محور4. مدیریت ریسک و بحران 3- سیلابشركت آب منطقه‌اي خراسان شماليبررسی مدیریت هوشمند سیلابپایان نامه دانشجویی
145محور2.منابع آب3- منابع آب غيرمتعارفشركت آب منطقه‌اي خراسان شماليامكان سنجي بهره برداري از آبهاي غيرمتعارف در محدوده هاي مطالعاتي خراسان شمالي و محاسبه قيمت تمام شده آب با قيمت تمام شده ساير منابعتقاضا محور
146محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب3- بازچرخاني و تصفيه آبشركت آب منطقه‌اي خراسان شماليتوسعه روشهاي نوين تصفيه فيزيكي آب و كاهش كدورت از طريق جاذب ها و فيلتراسيونتقاضا محور
147محور8.رودخانه و سواحل2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوبشركت آب منطقه‌اي خراسان شماليبررسي و ارائه رويكردهاي نوين در مديريت فرسايش و رسوب در حوضه هاي آبريزتقاضا محور
148محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي زنجانارزیابی وارائه روش های نوین تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان های استانپایان نامه دانشجویی
149محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي زنجانبررسی تاثیر حوضچه‌های پرورش ماهی بر کیفیت آب رودخانه های استان و بررسی توان خودپالایی آن‌هاپایان نامه دانشجویی
150محور7.محیط زیست2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي زنجانبررسی کیفیت آب در مخزن سد گلابر در شرایط خشکسالی با تاکید بر تاثیر آبزی پروری در مخزن این سدتقاضا محور
151محور4. مدیریت ریسک و بحران 2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي زنجانبررسی خطر پذیری سیلاب‌های مراکز جمعیتی (شهری روستایی)تقاضا محور
152محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي زنجانبررسی هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز سطح استان و مدل سازی نرم افزاریتقاضا محور
153محور مديريت و برنامه ريزيبرنامه ريزي منابع آبشرکت آب منطقه ای سمنانارزیابی اثرات احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی در برداشت غیر مجاز چاه هادانشجویی/فرصت مطالعاتی
154محور مديريت و برنامه ريزيبرنامه ريزي منابع آبشرکت آب منطقه ای سمنانارزیابی اثرات ناشی از حذف حق النظاره های چاههای آب با مصرف کشاورزی بر مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: استان سمنان)تقاضا محور
155محور منابع آبمنابع آب غيرمتعارفشرکت آب منطقه ای سمنانارزیابی روشهای شیرین سازی آبهای شور و لب شور و ارائه گزینه کارامد برای استان سمنانتقاضا محور
156محور اقتصاد آبارزيابي اقتصادي در بخش آبشرکت آب منطقه ای سمنانتعیین مدل ارزش افزوده هر مترمکعب آب از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی در طرح های انتقال آب (مطالعه موردی چشمه روزیه به سمنان)پایان نامه دانشجویی
157محور اقتصاد آبارزيابي اقتصادي در بخش آبشرکت آب منطقه ای سمنانمحاسبه و مقایسه ارزش افزوده تولیدات بخش های مختلف مصرف کننده آب( اعم از کشاورزی، صنعت و خدمات) در سطح استان سمنانتقاضا محور
158محور فناوري هاي مورد نياز بخش آبپايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشرکت آب منطقه ای سمنانارائه مدل و روشهای مختلف محاسبه ساعت کارکرد و تخلیه واقعی ماهانه چاههای بهره برداری کشاورزی با استفاده از داده های موجودتقاضا محور
159مباحث اجتماعي، ظرفيت سازي و حقوق آبمسايل اجتماعي و مشارکت عموميشرکت آب منطقه ای سمنانارزیابی و تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در شرایط مناطق مختلف و ارائه برنامه جامع بهبود وضع موجود (ارائه ابزارهای کارآمد تغییر اجتماعی در مدیریت بخش آب)تقاضا محور/دکترای مشترک/فرصت مطالعاتی
160محور محيط زيستمديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشرکت آب منطقه ای سمنانتاثیر پذیری کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی در مناطق خشک از احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری و پساب صنعتی دکترای مشترک/فرصت مطالعاتی/دانشجویی
161محور رودخانه و سواحلرفتارسنجي، مورفولوژي، فرسايش و رسوبشرکت آب منطقه ای سمنانبررسی رفتار رودخانه های مخروط افکنه ای و ارائه روش های ساماندهی آنهادکترای مشترک/فرصت مطالعاتی/دانشجویی
162محور منابع آبمنابع آب غیرمتعارفشرکت آب منطقه ای سمناناستحصال آب از مناطق کویری با تکیه بر عوامل طبیعیتقاضا محور/ دکتری مشترک
163محور منابع آبمنابع آب غیرمتعارفشرکت آب منطقه ای سمناناستفاده چند منظوره از شورابهای کویریتقاضا محور/ دکتری مشترک
164محور منابع آبمنابع آب غیرمتعارفشرکت آب منطقه ای سمنانکاربرد سنجش از دور در شناسایی تغییرات دوره ای منابع آب در بخش های نمکزارتقاضا محور/ دکتری مشترک
165فناوریهای مورد نیاز بخش آبشبیه سازی و مدلسازیشرکت آب منطقه ای سمنانتدقیق کالیبراسیون مدل MODFLOW با روشهای سنجش از دور با تکیه بر اصلاح ضعف داده هاپایان نامه دانشجویی
166محور مدیریت ریسک و بحرانپدافند غیرعاملشرکت آب منطقه ای سمنانارزیابی پدیده فرونشست در دشت سمنان، پیشروی و تاثیر روی ابنیه مجاورپایان نامه دانشجویی
167محور اجتماعی و ظرفیت سازی، سیاسی و حقوق آبمسائل اجتماعی و مشارکت مردمیشرکت آب منطقه ای سمنانشناخت چالشهای اجتماعی پروژه ها، منشاء معضلات، راهکارهای رفع آن متناسب با نوع پروژهتقاضا محور
168محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانارزیابی و تحلیل هفت دهه فعالیت های مهندسی در رودخانه سیستان و ارائه راهکارهای جدید برای مدیریت یکپارچه رودخانه سیستان با اهداف مشخص و مدلسازی جامع وضعیت آیندهتقاضا محور
169محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانپهنه بندی پتانسیلی آب زیرزمینی با استفاده از تجزیه و تحلیل شاخص هم پوشانی وزنی؛ مطالعه موردی؛ دشت گوهرکوه، استان سیستان و بلوچستانتقاضا محور
170محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانتجزیه و تحلیل حکمرانی خوب آب در جنوب استان؛ مطالعه موردی؛ سد پیشینتقاضا محور
171محور4. مدیریت ریسک و بحران 4- پدافند غیر عاملشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانبررسی آلودگی و منشاء عناصر سنگین و آرسنیک در منابع آب زیرزمینی کمربند آتشفشانی تفتان- بزمان و ارائه شبکه پایشتقاضا محور
172محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانهوشمند سازی مدیریت منابع آب زیرزمینی با استفاده از کنتورهای سنتی تقاضا محور
173محور1.مدیریت و برنامه ریزی1-سازگاري با کم آبيشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانراه حل های بهینه سازی مصرف منابع آب در بخش های صنعت و کشاورزی درراستای سازگاری با کم آبیتقاضا محور
174محور1.مدیریت و برنامه ریزی1-سازگاري با کم آبيشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانراهکارهای کاهش تبخیر از مخازن سدتقاضا محور
175محور8.رودخانه و سواحل1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحلشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانتعیین حدبستر و حریم رودخانه ها با استفاده از روشهای نوین محاسباتی و تخمین آنپایان نامه دانشجویی
176محور8.رودخانه و سواحل2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوبشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانتوسعه مدل تخمينگر بهينه براي برآورد داده هاي گمشده در جريان رودخانه در حوضه آبريز بلوچستان جنوبيفرصت مطالعاتی
177محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانبررسی سفره های آب زیرزمینی مرزی و برآورد میزان خروج آب از سفره های مزبورتقاضا محور
178محور1.مدیریت و برنامه ریزی4- مديريت تقاضاي آبشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانبررسی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اثرات شیرین سازی آب دریا و انتقال آن به شهرهای استان سیستان و بلوچستانتقاضا محور
179محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانارزیابی آلودگی ناشی از فعالیت درازمدت تفتان با استفاده از مطالعه ژئوشیمی منابع آب زیرزمینی و خاک شمال و شرق آتشفشان تفتانتقاضا محور
180محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانفرگشت آب‌زمین‌شیمیایی و تعیین منشأ آب‌های زیرزمینی در مناطق تمین و سنگان،
استان سیستان و بلوچستان
پایان نامه دانشجویی
181محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانآلودگی فلوراید منابع آب در محدوده‌ی غرب و جنوب آتشفشان تفتان، جنوب شرقی ایرانپایان نامه دانشجویی
182محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانتعیین منشأ چشمه‌ی ترشاب (سردریا) و ارتباط آن با منابع آب زیرمینی
در منطقه نصرت آباد، استان سیستان و بلوچستان
پایان نامه دانشجویی
183محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانآب زمین شیمی منابع آب زیرزمینی دست ایرانشهر، جنوب شرق ایرانپایان نامه دانشجویی
184محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانعوامل موثر بر کیفیت و آب زمین شیمی منابع آب زیرزمینی دشت سراوان، جنوب شرق ایرانپایان نامه دانشجویی
185محور1.مدیریت و برنامه ریزی2-آمایش سرزمین و طرح های جامعشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانتغييرپذيري فضايي- زماني بارش در افغانستان و خشكساليهاي هيدرولوژيكي دشت سيستانپایان نامه دانشجویی
186محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستانارزيابي اثرات خشكسالي هواشناسي و فعاليت هاي انساني بر نوسانات منابع آب زيرزميني (مطالعه موردي: آبخوان دشت گوهر كوه، ايران).پایان نامه دانشجویی
187مدیریت و برنامه ریزیسازگاري با کم آبيشركت آب منطقه‌اي فارسبررسی کمی تاثیر اجرای اقدامات افزایش بهره وری آب کشاورزی بر منابع آبتقاضا محور
188اقتصادآباقتصاد و بهره وری آبشركت آب منطقه‌اي فارسبررسی تاثیر سیاست قیمت گذاری آب کشاورزی بر پایداری منابع آب: مطالعه موردی استان فارسفرصت مطالعاتی
189محیط زیستمدیریت کیفی و حفاظت آب، خاک و محیط زیستشركت آب منطقه‌اي فارس بررسی عوامل تخریب کیفی آب رودخانه شیرین رود در محدوده گنبد نمکی رمقان بهمراه ارائه راهکار بهبود کیفیت آبتقاضا محور
190اجتماعی و ظرفیت سازی، سیاسی و حقوق آبقوانین، مقررات و ضوابط بخش آبشركت آب منطقه‌اي فارسبررسی برخی از ابهامات  موجود در روند عملی تملک اراضی واقع در طرحهای عمرانی و ارائه راهکارهای حل آنها تقاضا محور
191سد و شبکهآبرسانیشركت آب منطقه‌اي فارسبررسی انسداد ناشی از بسته های هوا در خطوط انتقال آب تحت فشار و ارائه راهکارهای اجراییتقاضا محور
192منابع آبمنابع آب غیر متعارفشركت آب منطقه‌اي فارسبررسی فنی و اقتصادی و بهینه سازی فرآیندهای نمک زدایی آب دریا و انتقال آن به مناطق مختلف استان فارستقاضا محور
193محور8.رودخانه و سواحل3- مديريت رودخانه ها و سواحلشركت آب منطقه‌اي قزوينشناسائی مناطق سیل گیر رودخانه های مهم استان با استفاده از تصاویر ماهواره و اندکسهای توپوگرافیکیتقاضا محور
194محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي قزوينامکان سنجی، توسعه و بومی سازی روش های اندازه گیری بارش و دبی با استفاده از تکنیک های مبتنی بر پردازش تصویرتقاضا محور
195محور2.منابع آب4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزمينيشركت آب منطقه‌اي قزوينمطالعه اثر فرونشست زمین بر میزان آب برگشتی به آبخوانتقاضا محور
196محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب6- شبيه سازي و مدلسازيشركت آب منطقه‌اي قزوينمدلسازی برآورد سطح و ذخیره برفی استان با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و بررسی روند تغییرات آن در درازمدتپایان نامه دانشجویی
197محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي قزوينبررسی کیفیت آب های سطحی ورودی به مخزن سد نهب (پایش وضع موجود و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آلودگی)پایان نامه دانشجویی
198محور4. مدیریت ریسک و بحران 3- سیلابشركت آب منطقه‌اي قزوين بررسی شاخصها و پارامترهای اقتصادی و اجتماعی موثر در پدیده سیلاب و خسارتهای ناشی از آن سیلابتقاضا محور
199محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت آب منطقه‌اي قزوينتحلیل ملاحظات و چالش های اجتماعی و حقوقی مدیریت مصرف پسابتقاضا محور
200محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب6- شبيه سازي و مدلسازيشركت آب منطقه‌اي قزوينتوسعه یک سامانه هشدار سیل با تلفیق مدلهای هیدرولوژیکی و داده های پیش بینی مدلهای عددی آب و هواتقاضا محور
201محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي قزوينتعیین هندسه آبخوان دشت قزوین و ارائه مدلی مفهومی برای آن تقاضا محور
202محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي قزوينمدیریت هوشمند منابع آب زیرزمینی با استفاده از داده های کنتور هوشمندتقاضا محور
203محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي قزوينمطالعات اجتماعی استفاده از کنتورهای هوشمندتقاضا محور
204منابع آباحیا و تعادل بخشی ابهای زیرزمینیآب منطقه ای قمارزیابی آب قابل برنامه ریزیتقاضا محور
205منابع آباحیا و تعادل بخشی ابهای زیرزمینیآب منطقه ای قمبررسی وضعیت فرونشت در محدوده های مطالعاتی استانپایان نامه دانشجویی
206منابع آبتأمین آبآب منطقه ای قمبرآورد و بررسی آب تجدیدپذیر سالانه در دوره های زمانی مختلف با استفاده از اطلاعات ماهواره ایفرصت مطالعاتی
207اقتصاد آباقتصاد و بهره وری آبآب منطقه ای قمبرآورد ارزش اقتصادی پساب در استان قمپایان نامه دانشجویی- سرباز نخبه
208مدیریت و برنامه ریزیبرنامه ریزی منابع آبآب منطقه ای قمتهیه مدل بهینه سازی تخصیص پساب استان قمپایان نامه دانشجویی- سرباز نخبه
209منابع آبمنابع آب زیرزمینیآب منطقه ای قمبرآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از داده های سنجش از راه دور و ایستگاه های زمینی جهت تدقیق بیلان آب در آبخوان های قم، شریف آباد، علی آباد و مسیلهپایان نامه/ رساله دانشجویی
210منابع آبمنابع آب زیرزمینیآب منطقه ای قمبررسی ارتباط هیدرولیکی چاههای مشاهده ای با آبخونپایان نامه دانشجویی
211منابع آبمنابع آب زیرزمینیآب منطقه ای قمارزیابی و صحت سنجی ضرائب هیدرودینامیک آبخوان های استان با استفاده از پتانسیل های موجود دشت ها پایان نامه دانشجویی
212محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي كردستانمدلسازی و تعیین مهترین معیارهای تصمیم گیری جهت باز توزیع تخصیص منابع آب در حوضه های آبریزتقاضا محور
213محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي كردستانبررسی تاثیر طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بر آبخوان های استانپایان نامه دانشجویی
214محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي كردستانبررسی تاثیر تغییر کاربری اراضی مرتعی به دیم بر تولید رواناب حوضه های آبریز استانپایان نامه دانشجویی
215محور3.اقتصاد آب6- آب مجازيشركت آب منطقه‌اي كردستانبررسی گردش آب مجازی در مقیاس برون و درون استانی در حوضه های آبریز استان کردستانپایان نامه دانشجویی
216محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي كردستانارائه فناوری نوین به مظور جلوگیری از  ایجاد گونه های مختلف جلبک های مضر در مخزن سد تقاضا محور
217محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي كردستان  ارائه و بررسی روشهای  نوین علاج بخشی و بهبود کیفیت در دریاچه سدهای مبتلا به تغذیه گرایی (متناسب با وضعیت کیفی دریاچه سد مورد مطالعه) تقاضا محور
218محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي كرمانمطالعه و بررسی علل طعم و بوی مخزن سد شهید سردار سلیمانی با تکیه بر آلاینده های معادن، دامپروری، انسانی و کشاورزی در حوزه آبریز سد و راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات احتمالیتقاضا محور
219محور2.منابع آب5- تامين آبشركت آب منطقه‌اي كرمان محاسبه اجزاي بیلان آب با استفاده از روشهاي نوین (مطالعه موردی تالاب جازموریان)تقاضا محور
220محور9.سد و شبکه1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبيشركت آب منطقه‌اي كرمانپیش بینی سری زمانی ورودی به سدهای استان کرمان در شرایط مختلف اقلیمی و هیدرولوژیپایان نامه دانشجویی
221محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي كرمانبررسی میزان حجم آبخوان آبرفتی دشت های استان کرمان(محدوده مطالعاتی قریه العرب)فرصت مطالعاتی
222محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي كرمانارزیابی و ارائه روشهای نوین تعیین ضرائب هیدرودینامیکی آبخوان‌های استان با نگاه مدیریت و برنامه ریزی جامع منابع آبی فرصت مطالعاتی
223محور2.منابع آب4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزمينيشركت آب منطقه‌اي كرمانبررسی اثربخشی نصب کنتورهای هوشمند بر تقویت آبخوان‌های استان و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها (مطالعه موردی: دشت بردسیر)-سرباز نخبه
224محور4. مدیریت ریسک و بحران 2- خشکسالیشركت آب منطقه‌اي كرمانشاهبررسی و ارزیابی پدیده فرونشست زمین به کمک تکنیک تداخل سنجی راداری در دشتهای روانسر-سنجانی، ماهیدشت، اسلام آباد غرب و شیانتقاضا محور
225محور1.مدیریت و برنامه ریزی1-سازگاري با کم آبيشركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمدبررسی تاثیر طرح های احیاء وتعادل بخشی بر روی تقویت منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی ( دشت امامزاده جعفر گچساران )تقاضا محور
226محور4. مدیریت ریسک و بحران 1- تغییر اقلیمشركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمدتاثیر گذاری تنش آبی بر امنیت داخلیپایان نامه دانشجویی
227محور9.سد و شبکه4- سازه و هیدرولیکشركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمدمطالعه عددی و آزمایشگاهی شکست سد کوثر، تحلیل پایداری وتاثیر آن بر سازه های هیدرولیکیتقاضا محور
228محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب3- بازچرخاني و تصفيه آبشركت آب منطقه‌اي گلستانمطالعه روش های بازچرخانی آب در مصارف مختلف در استانتقاضا محور
229محور3.اقتصاد آب2- خصوصي سازي در بخش آبشركت آب منطقه‌اي گلستانبررسي قابليتهاي گردشگري و راهکارهاي ايجاد درآمد از منابع آبي استانتقاضا محور
230محور3.اقتصاد آب1- اقتصاد و بهره وري آبشركت آب منطقه‌اي گلستانبررسی راهکارهای افزایش بهره وری آب در استانتقاضا محور
231محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت آب منطقه‌اي گلستاناستفاده از فناوری ها در اندازه گیری غیر مستقیم دبی سیلاب رودخانه هاتقاضا محور
232محور8.رودخانه و سواحل2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوبشركت آب منطقه‌اي گلستانبررسي ظرفيت خودپالايي رودخانه‌هاي استان و عوامل موثر بر آنتقاضا محور
233محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت آب منطقه‌اي گلستانجایگاه  مردم در کاهش خسارت های سیلپایان نامه دانشجویی
234محور4. مدیریت ریسک و بحران 1- تغییر اقلیمشركت آب منطقه‌اي گلستانآینده پژوهی طرح های توسعه منابع آب استان گلستان با لحاظ تغییر اقلیمپایان نامه دانشجویی
235محور4. مدیریت ریسک و بحران 3- سیلابشركت آب منطقه‌اي گلستانبررسی و تحلیل سیل آق قلا با داده های راداری و ارائه راهکارهای مدیریت با استفاده از مدل های هیدرولوژیکیپایان نامه دانشجویی
236محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي گلستانبررسی تهدیدات و روند تغییرات کیفیت آب رودخانه اترک در گلستان
 با رویکرد بررسی میزان اثرپذیری کیفی از حوضه آبریز بالادست
تقاضا محور
237محور9.سد و شبکه7- زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و لرزه‌خيزيشركت آب منطقه‌اي گلستانپتانسیل یابی احداث سد زیرزمینی در استان گلستانپایان نامه دانشجویی
238محور9.سد و شبکه1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبيشركت آب منطقه‌اي گلستانبررسی راهکارهای کاهش رسوب ورودی به مخزن سد نرمابپایان نامه دانشجویی
239سد و شبکهارتقا بهره وری مصرف آب کشاورزی و شیوه های نوین آبیاریشرکت  آب منطقه ای گیلانسناریونویسی برای نحوه توزیع آب، با توجه به نیازها و منابع آبی شبکه آبیاری سفیدرود با استفاده ازمدل عددی تقاضا محور
240منابع آبمنابع آب سطحیشرکت  آب منطقه ای گیلانبررسی دقیق میزان بارش و رواناب در ارتفاعات حوضه های آبریز غرب گیلان، (حوضه های لمیر تا آستاراچای) (با تاکید بر روش سنجش از راه دور)تقاضا محور
241مدیریت ریسک و بحرانتغییر اقلیمشرکت  آب منطقه ای گیلانایجاد سامانه سنجش از دور RS تحت وب محدوده های مطالعاتی استانپایان نامه دانشجویی
242مدیریت و برنامه ریزی مدیریت نهادی و سازمانیشرکت  آب منطقه ای گیلانبررسی و آسیب پذیری مدیریت مصرف آب کشاورزی و ارایه راهکارهای مدیریت مصرف بهینه با تعیین بارش موثر جهت مدیریت منابع آبی استان گیلان در زمان آبیاریتقاضا محور
243محیط زیستمدیریت کیفی و حفاظت آب ، خاک و محیط زیستشرکت  آب منطقه ای گیلانمطالعات تداخل آب شور و شیرین در آبخوان های ساحلی استان گیلان، بررسی معضلات به وجود آمده و ارایه راهکارتقاضا محور
244محیط زیستمدیریت کیفی و حفاظت آب ، خاک و محیط زیستشرکت  آب منطقه ای گیلانبررسی کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان گیلان و راهکارهای شناسایی و کنترل آلودگی های منابع آبپایان نامه دانشجویی
245محیط زیستمدیریت کیفی و حفاظت آب ، خاک و محیط زیستشرکت  آب منطقه ای گیلانبررسی روند آلودگی با استفاده از شاخص(IRWQI) ایستگاه های کیفی تحت مطالعه حوضه های آبریز استان (مطالعه موردی).پایان نامه دانشجویی
246روودخانه و سواحلرفتار سنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوبشرکت  آب منطقه ای گیلانبرآورد تولید رسوب حوضه آبریز ناورود استان گیلان با استفاده از مدل Watem/SEDEMپایان نامه دانشجویی
247سد و شبکه مدیریت اجراییشرکت  آب منطقه ای گیلانبررسی امکان تجمیع ایستگاه های پمپاژ به منظور کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداریتقاضا محور
248سد و شبکهشبکه های آبیاری و زهکشی و نظام های بهره برداریشرکت  آب منطقه ای گیلانبررسي وضعيت كانال‌هاي شبكه آبياري و زهكشي سپيدرود از لحاظ علف‌هاي هرز و روش‌هاي مقابله با آنبرنامه دکترای مشترک
249اجتماعی و ظرفیت سازی، سیاسی و حقوق آبمسائل اجتماعی و مشارکت مردمیشرکت  آب منطقه ای گیلانارتقاء مشاركت ذي نفعان در فرآيند برنامه ريزي، اجرا، بهره برداري و حفاظت از منابع و تأسيسات آبي با تأكيد بر ايجاد و توسعة نهادها و تشكل هاي مردميفرصت مطالعاتی 
250منابع آبمنابع آب سطحیشرکت  آب منطقه ای گیلانبررسی آسیب پذیری آبخوان ساحلی (عملیات ژئو فیزیک) دشت پایلوت تالشپایان نامه دانشجویی
251فناوری های مورد نیاز بخش آب بازچرخانی و تصفیه آبشرکت  آب منطقه ای گیلانبازچرخانى و استفاده مجدد از آب و توسعه بهر ه بردارى از منابع آب نامتعارفتقاضا محور
252مدیریت و برنامه ریزی مدیریت تقاضای آبشرکت  آب منطقه ای گیلانبهر ه گيرى از سيستم هاى هوشمند در مديريت و بهر ه بردارى از شبكه توزيعسرباز نخبه
253مدیریت و برنامه ریزی برنامه ریزی منابع آبشرکت  آب منطقه ای گیلانبهینه‌سازی توأمان مصرف آب کشاورزی در شبکه گیلان و تولید انرژی برق آبیتقاضا محور
254مدیریت و برنامه ریزی برنامه ریزی منابع آبشرکت  آب منطقه ای گیلانبهینه‌سازی برداشت تلفیقی از كانال و آب بندان‌ در شبكه آبياري (مطالعه موردي شبكه آبياري و زهكشي سپيدرود)فرصت مطالعاتی 
255محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي لرستاناستفاده از روشهای نوین برآورد مقدار بارش در مناطق فاقد آمار استان(مناطق کوهستانی)تقاضا محور
256محور9.سد و شبکه6- مديريت اجرايیشركت آب منطقه‌اي لرستانبررسی راهکارهای اجرایی اصلاع سیستم های آبگیری ایستگاههای پمپاژ(مطالعه موردی ایستگاه پمپاژ چم مهر پلدختر)پايان نامه دانشجويي
257محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي لرستانمقایسه و ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار نوین اجرا شده در سطح استان لرستان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنهاپايان نامه دانشجويي
258محور2.منابع آب5- تامين آبشركت آب منطقه‌اي لرستانمقایسه میزان مصرف آب کشت های آبدوست از جمله برنج در دشت سیلاخورتقاضا محور
259محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي لرستانتحلیل مصرف آّب در سد هاله کوهدشتتقاضا محور
260محور3.اقتصاد آب4- ابزارهای اقتصادی در بخش آبشركت آب منطقه‌اي لرستانبررسی و نقش طرح های توسعه منابع آب بر صنعت گردشگری لرستانتقاضا محور
261محور4. مدیریت ریسک و بحران سیلابشركت آب منطقه‌اي لرستانبررسی تعیین روش بهینه جهت برآورد ضریب رواناب های زیر حوضه های آبریزپايان نامه دانشجويي
262محور4. مدیریت ریسک و بحران سیلابشركت آب منطقه‌اي لرستانبرآورد میزان رسوب و فرسایش کناری رودخانه های اصلی لرستان در سیلابهاپايان نامه دانشجويي
263محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي لرستانشناسایی و پهنه بندی بازه های رودخانه های استان از لحاظ شاخص های کیفی و شاخص های آلودگیپايان نامه دانشجويي
264محور1.مدیریت و برنامه ریزی1- سازگاری با کم آبیشركت آب منطقه‌اي لرستانطراحی یک مدل تصمیم گیری چند هدفه به منظور تعیین الگوی کشت بهینه تحت تاثیر پدیده تغییراقلیمتقاضا محور
265محور2.منابع آب4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزمينيشركت آب منطقه‌اي لرستانامکان سنجی استفاده از آب های نامتعارف (پساب شهری) در کشاورزی تقاضا محور
266محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي لرستانمکانیابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سامانه اطلاعات (GIS)تقاضا محور
267محور4. مدیریت ریسک و بحران 3- سیلابشركت آب منطقه‌اي لرستانبرآورد بارش طراحی و سیلاب طرح حوضه آبریزتقاضا محور
268محور4. مدیریت ریسک و بحران 2- خشکسالیشركت آب منطقه‌اي لرستانبررسی اثر تغییر اقلیم بر کاهش سطح منابع آب زیرزمینیتقاضا محور
269محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي لرستانبررسی هیدرولوژی و عدم قطعیت مدل آب زیرزمینی آب خوان دشت خرم آبادتقاضا محور
270محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي لرستانهیدرولوژی آب خوان دشت خرم آباد و شبیه سازی کمی و کیفی آن با استفاده از مدل عددی تقاضا محور
271محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي لرستانمدل سازی تغییرات اقلیم بر روی نوسانات یا افت آب های زیرزمینی با استفاده از GIS و RSپایان نامه دانشجویی
272محور7.محیط زیست1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي لرستانتاثیر تراز آب زیرزمینی در فرونشست دشت کوهدشت با استفاده از تصاویر راداری و روش های تداخل سنجی با نرم افزارهای SNAO  و GMTSARپایان نامه دانشجویی
273محور8.رودخانه و سواحل1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحلشركت آب منطقه‌اي مازندرانبررسی و ارزیابی وضعیت رودخانه های مازندران_آسیب ها،خطرات ،اقدامات ونیازها (از دید کمی  وکیفی)تقاضا محور
274محور1.مدیریت و برنامه ریزی7- مدیریت نهادی و سازمانیشركت آب منطقه‌اي مازندرانبررسی وضعیت موجود وارائه راهکار ها به منظور  ارتقائ و توانمند سازی شرکت در حوزه های تشکیلاتی و مدیریتی تقاضا محور
275محور1.مدیریت و برنامه ریزی7- مدیریت نهادی و سازمانیشركت آب منطقه‌اي مازندرانبررسی وضعیت موجود وارائه راهکار های عملیاتی به منظور اصلاح فرآیندها، بهینه سازی، ارتقائ و توانمند سازی شرکت (در حوزه های درآمدی منابع)تقاضا محور
276محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت آب منطقه‌اي مازندرانبررسی راهکارهای افزایشی مشارکت ذینفعان در مدیریت و برنامه ریزی ، بهره وری،حفاظت از منابع آب و ....با استفاده از تجارب منطقه ای و جهانیتقاضا محور
277محور4. مدیریت ریسک و بحران 3- سیلابشركت آب منطقه‌اي مازندرانارزیابی وتحلیل مدیریت سیلاب_روشها،اقدامات ،بودجه وراهکارهاتقاضا محور
278محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبشركت آب منطقه‌اي مازندرانمهندسی مجدد شبکه های آبیاری و زهکشی به منظور ارتقاء بهره وری  و راندمان توزیع آب به روش تحویل حجمی و مانیتورینگ آبتقاضا محور
279محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آبشركت آب منطقه‌اي مازندرانتعریف وتدوین مبانی تعیین حریم دریا وضوابط ساخت وساز،ارزیابی وضع موجود و ارائه پیشنهادتقاضا محور
280محور2.منابع آب4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزمينيشركت آب منطقه‌اي مازندرانبومی سازی اهداف طرح احیا و تعادل بخشی با رویکرد جبران کسری مخازن ، علاج بخشی و ارائه راه حل و شیوه نامه بومیتقاضا محور
281محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبشركت آب منطقه‌اي مازندرانتعیین،شاخص های  ارزیابی قیمت تمام شده آب در بخشهای مختلف توزیع وتعرفه آب (بازار محلی)تقاضا محور
282محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب7- برون سپاري فعاليت هاشركت آب منطقه‌اي مازندرانبررسی وارائه برنامه عملیاتی برون سپاری فعالیت وامکانات شرکت با توجه به منابع و ظرفیتهای قانونیتقاضا محور
283محور4. مدیریت ریسک و بحران 4- پدافند غیر عاملشركت آب منطقه‌اي مازندرانتهیه وتدوین برنامه عملیاتی اقدام مدیریت بحران مناطق(شهرستانی،منطقه ای،استانی) مبتنی برGISتقاضا محور
284محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب5- کنترل توزيع آبشركت آب منطقه‌اي مازندرانارزیابی زیرساختهای تامین وتوزیع آب کشاورزی در مازندران_چالش ها و نیازهاتقاضا محور
285محور1.مدیریت و برنامه ریزی2-آمایش سرزمین و طرح های جامعشركت آب منطقه‌اي مازندرانظرفیت ها، چالشهای بهره وری از آب و زمین در مازندرانتقاضا محور
286محور3.اقتصاد آب5- اقتصاد برقابيشركت آب منطقه‌اي مازندرانتحلیل و ارزیابی وضعیت موجود تولید نیروی برقابی از سدها و خطوط انتقال و ...در استان و ارائه راهکارهای ارتقائتقاضا محور
287محور3.اقتصاد آب1- اقتصاد و بهره وري آبشركت آب منطقه‌اي مازندرانارزیابی ظرفیت مناطق ساحل ودریا برای پرورش ماهی، میگو و ....تقاضا محور
288محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي مركزيپیش بینی شبکه های داده های اقلیمی و پایش خشکسالی برای مدیریت منابع آب در حوزه آبریز استان مرکزیتقاضا محور
289محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي مركزيبررسی تاثیر فشار بارومتریک بر اندازه‌گیری سطح آب درآبخوان‌های استان مرکزیتقاضا محور
290محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي مركزي ارایه روشهای نوین برای پیش‌بینی نحوه کاهش منابع آب زیر زمینی با فرض ثبات در اقدامات مدیریتی و ‏پرهیز از پارامترهای غیردقیق مانند نفوذ ، رواناب، تبخیر و ..تقاضا محور
291محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت آب منطقه‌اي مركزيبررسي اثرات هيدرولوژيكي، هيدروژئولوژيكي و بهره‌برداري از منابع آب بر منابع آب تالاب آقگل تقاضا محور
292محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب6- شبيه سازي و مدلسازيشركت آب منطقه‌اي هرمزگانمدلسازی و پیش بینی رواناب رودخانه های منتهی به سدهای استان و ارزیابی خطر سیل در پایین دست سدهاتقاضا محور
293محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي هرمزگانطراحی و تهیه سیستم نرم افزاری حسابداری تخصیص آبتقاضا محور
294محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت آب منطقه‌اي هرمزگانبازنگری تخصیص های سدها بر اساس مصارف مختلف در حوضه آبریز بندرعباس سدیج با رویکرد سازگاری با کم آبیتقاضا محور
295محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي هرمزگانمحاسبه بیلان آب  زیرزمینی محدوده مطالعاتی شمیل_تخت با استفاده از ریزمقیاس نمایی Downscaling داده های سنجنده GRACEپایان نامه دانشجویی
296محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي هرمزگانتخمین میزان تغذیه از جریان آب سطحی رودخانه های شمیل نیان و جاماش به آبخوان تخت_قلعه قاضی پایان نامه دانشجویی
297محور3.اقتصاد آب2- خصوصي سازي در بخش آبشركت آب منطقه‌اي هرمزگانبررسی امکان ثبت جهانی/ملی چشمه آبگرم ( بنو/تیربو/فتویه/...) بمنظور معرفی اماکن ژئوتوریسمی مرتبط با آب استانپایان نامه دانشجویی
298محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي هرمزگاناستخراج الگوهای مصرف منابع آب در بخش کشاورزی و صنعت با استفاده از داده کاوی اطلاعات آماربرداری دوره ای منابع آب پایان نامه دانشجویی
299محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي هرمزگانارزیابی نقش توسعه مزارع پرورش میگو در مناطق ساحلی بر هجوم آب شور به آبخوان دشت میناب پایان نامه دانشجویی
300محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب3- مديريت و منابع انسانيشركت آب منطقه‌اي هرمزگانرضايت شغلي و عوامل مؤثر بر آن در شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان تقاضا محور
301محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي هرمزگانپتانسيل يابي و امكانسنجي احداث سد زيرزميني استان هرمزگان (مطالعه موردی...)تقاضا محور
302محور2.منابع آب3- منابع آب غيرمتعارفشركت آب منطقه‌اي هرمزگانبررسی  امکان استفاده از پساب تصفیه خانه های شهری استان هرمزگان در مصارف کشاورزیتقاضا محور
303محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي هرمزگانتعيين جمعيت بهينه ماهيان موجود در سد استقلال ميناب با توجه به كاربري شرب اين سد پایان نامه دانشجویی
304محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي هرمزگانتخمين غلظت كلروفيل آ در پروفيل عمودي آب با استفاده از روشهاي سنجش از دور (مطالعه موردي سد ميناب )پایان نامه دانشجویی
305منابع آبمنابع آب زیرزمینیآب منطقه ای همدان محاسبه اجزای بیلان با استفاده از روش های نوینتقاضا محور
306منابع آبمنابع آب زیرزمینیآب منطقه ای همدان طراحی بهینه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی آبخوان های کبودرآهنگ واسدآبادتقاضا محور
307منابع آبمنابع آب سطحیآب منطقه ای همدان محاسبه تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز سد اکباتانپایان نامه دانشجویی
308منابع آبمنابع آب سطحیآب منطقه ای همدان بررسی و تعیین آب معادل برف با استفاده از تصاویر ماهواره اي به خصوص در حوضه آبریز سد هاي مخزنی استانپایان نامه دانشجویی
309منابع آبمنابع آب سطحیآب منطقه ای همدان تعیین ضرایب رواناب در حوزه های استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکیپایان نامه دانشجویی
310محور مدیریت ریسک و بحرانسیلابآب منطقه ای همدان ارائه مدل بارش رواناب جهت برآورد حجم و دبی ساعتی سیلاب در حوضه آبریز وسجپایان نامه دانشجویی
311محیط زیست  مدیریت کیفی و حفاظت آب، خاک و محیط زیستآب منطقه ای همدان بررسی تاثیر انباشت باطله های خروجی از معدن بر کیفیت آب مخزن سد سرابی پایان نامه دانشجویی
312محیط زیست  مدیریت کیفی و حفاظت آب، خاک و محیط زیستآب منطقه ای همدان بررسی پدیده شکوفایی جلبکی در مخازن سد های استان و راهکارهای مقابله با آن تقاضا محور/پایان نامه دانشجویی
313محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت آب منطقه‌اي يزد استفاده از فناوري هاي نوین در بررسی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی، شناسایی چاههای غیر مجاز و تعیین مولفه های بیلانتقاضا محور
314محور2.منابع آب4- احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزمينيشركت آب منطقه‌اي يزدبررسی میزان و علل فرونشست زمین در دشت هاي استان، شناسایی مناطق مستعد فرونشست در آینده و ارائه راهکارهاي پیشگیرانهتقاضا محور
315محور1.مدیریت و برنامه ریزی6- مديريت دانش و فناوري اطلاعاتشركت آب منطقه‌اي يزدبررسی و تدوین دانش نوین و بومی آب استان و ارائه راهکارهاي عملی استفاده از ظرفیت هاي آن تقاضا محور
316محور3.اقتصاد آب7- بنگاه داري در بخش آبشركت آب منطقه‌اي يزدحکمرانی هوشمند آب، چشم انداز های زیست محیطی و چالش های اجتماعی با توسعه ایده بازار آب تقاضا محور
317محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت آب منطقه‌اي يزدبررسی اثرات زیست محیطی و اجتماعی شورابه ها (طبیعی وانسان ساخت) و راهکارهای مدیریت آنتقاضا محور
318محور3.اقتصاد آب2- خصوصي سازي در بخش آبشركت آب منطقه‌اي يزدارائه راهکارهای مناسب(فنی- اقتصادی) جهت توسعه گردشگری آبیتقاضا محور
319محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب2- ابزار دقيق سازه هاي آبيشركت  توسعه منابع آب نیروی ایرانبومی سازی تجهیزات ابزاردقیق سد و نیروگاه های آبی(شامل شیب سنج، پیزومتر الکتریکی و ..)تقاضا محور
320محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت  توسعه منابع آب نیروی ایرانتعیین اثرات و پیامدهای ناشی از اجرای طرح های منابع آب بر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مناطقتقاضا محور
321محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت  توسعه منابع آب نیروی ایرانارزیابی اثرات مداخلات در میراث فرهنگی و طبیعی محدوده سدها بر مسائل اجتماعی(مطالعه موردی سد داریان)تقاضا محور
322محور9.سد و شبکه1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبيشركت  توسعه منابع آب نیروی ایرانبررسی اثر گسلش بر روی سدهای خاکی با هسته آسفالتی و سدهای CFRD با استفاده از تحلیل های عددی و مدل سازی سانتریفیوژتقاضا محور
323محور9.سد و شبکه2- طراحی و ساخت سازه‌های آبیشركت  توسعه منابع آب نیروی ایرانارزیابی آزمایشگاهی استفاده از پوزولان در بدنه سدهای RCCپایان نامه دانشجویی
324محور4. مدیریت ریسک و بحران 4- پدافند غیر عاملشركت  توسعه منابع آب نیروی ایرانمطالعه تجربی و عددی فرابتن/فراخاک به عنوان ایمن سازی روستاها جهت جذب ارتعاشات انفجارهای صنعت سد سازیتقاضا محور
325محور3.اقتصاد آب2- خصوصي سازي در بخش آبشركت  توسعه منابع آب نیروی ایرانارائه الگوی کارآفرینی از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی و کالا توسط شرکت ها مبتنی بر اقتصاد مقاومتیتقاضا محور
326محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبشركت  توسعه منابع آب نیروی ایرانشناسائی جامع مزایای نیروگاه های برقابی تقاضا محور
327محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبشركت  توسعه منابع آب نیروی ایرانبرآورد ارزش اقتصادی خدمات جانبی(Ancillary‌‌ Services)نیروگاه های برقابیتقاضا محور
328محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت مدیریت منابع آب ايرانپایش تغییرات کاربری اراضی و تصرفات بستر و حریم رودخانه‌ها با استفاده از تکنیک سنجش از دورفرصت مطالعاتی
329محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبشركت مدیریت منابع آب ايرانمحاسبه ارزش اقتصادی آب در بخش های صنعت، کشاورزی وشرب به تفکیک کدهای آیسیکتقاضا محور
330محور1.مدیریت و برنامه ریزی5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آبشركت مدیریت منابع آب ايرانتهیه نقشه راه گردشگری پیرامون تاسیسات آبیتقاضا محور
331محور3.اقتصاد آب4- ابزارهای اقتصادی در بخش آبشركت مدیریت منابع آب ايرانتدوین دستورالعمل جامع تشكيل ، تداوم و پايش بازار آب در کشور تقاضا محور
332محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت مدیریت منابع آب ايرانبررسی میزان آب میان حوضه‏ای رودخانه زاینده ‏رود در پایین‏دست سدتقاضا محور
333محور1.مدیریت و برنامه ریزی4- مديريت تقاضاي آبشركت مدیریت منابع آب ايرانمستند سازي تخصيص‌ها و پروانه‌هاي صادره براي مصارف شرب، محيط‌ زيست، صنعت، خدمات و كشاورزي به تفكيك هر استانپایان نامه دانشجویی
334محور3.اقتصاد آب4- ابزارهای اقتصادی در بخش آبشركت مدیریت منابع آب ايرانحسابداری هوشمند آب (مطالعه موردی: (حوضه آبریز دریاچه ارومیه)تقاضا محور
335محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت مدیریت منابع آب ايرانارزیابی تخلیه آب زیرزمینی به دریا در گستره دریای عمان و خلیج فارس تقاضا محور
336محور8.رودخانه و سواحل6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتيشركت مدیریت منابع آب ايرانتوسعه روشهای منطقی تشخیص نقاط شکست منحنی دبی-اشل در مجاری طبیعی پایان نامه دانشجویی
337محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت مدیریت منابع آب ايرانساخت یا بومی سازی ابزارهای اندازه گیری دبی جریان رودخانه ( سرعت سنج نقطه ای درون رودخانه ای ، ابزارهای اندازه گیری پروفیل عمقی سرعت، برداشت پروفیل عرضی رودخانه و محاسبه دبی در رودخانه )تقاضا محور
338محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت مدیریت منابع آب ايرانارزيابي كارايي روشهاي هيدروليكي مانند روش انيشتين-بارباروسا در استخراج منحني دبي-اشل (مطالعه موردي در چند رودخانه كشور)پایان نامه دانشجویی
339محور8.رودخانه و سواحل3- مديريت رودخانه ها و سواحلشركت مدیریت منابع آب ايرانمقايسه روش هاي مختلف برآورد دبي سيلابي در مناطق مختلف كشور و تعيين بهترين روش وابسته به اقليم هر منطقهپایان نامه دانشجویی
340محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت مدیریت منابع آب ايران برآورد جريان سطحي رودخانه اي در محل ايستگاه هاي هيدرومتري مبتني بر سنجش سرعت سطحي، رويكرد سرعت مشخصه (Index Velocity Method)پایان نامه دانشجویی
341محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت مدیریت منابع آب ايرانروش هاي محاسبه تبخير از بارندگي و مصرف خالص و تفكيك آنها از يكديگر با استفاده از روش هاي سنجش از دور پایان نامه دانشجویی
342محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت مدیریت منابع آب ايرانبرآورد پارامترهاي زهكشي و تغذيه در بيلان (اندركنش آبهاي سطحي و زيرزميني)تقاضا محور
343محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبشركت مدیریت منابع آب ايرانتدوین نقشه راه پایش کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی کشورتقاضا محور
344محور8.رودخانه و سواحل3- مديريت رودخانه ها و سواحلشركت مدیریت منابع آب ايرانبه كارگيري فن آوري هاي نوين از جمله سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها، درياچه ها و تالاب هاپایان نامه دانشجویی
345محور7.محیط زیست4- توسعه زيرساخت ها و ظرفيت هاي مديريت اکولوژيکي منابع آبشركت مدیریت منابع آب ايرانطراحی سامانه پایش تالابهای کشورتقاضا محور
346محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت مدیریت منابع آب ايرانبررسی اثرات تغییرات اقلیم جهانی و نقش آن بر تغییر الگوی بارش و سیل‌خیزی کشورتقاضا محور
347محور4. مدیریت ریسک و بحران 1- تغییر اقلیمشركت مدیریت منابع آب ايرانبررسی و پیش‌بینی تغییرات اقلیمی و اثر آن بر تغییرات خط ساحلی دریاها، دریاچه‌ها و تالاب‌های کشورتقاضا محور
348محور8.رودخانه و سواحل4- احیا و ساماندهی رودخانه‌هاشركت مدیریت منابع آب ايرانروش‌هاي نوين لايروبي رودخانه‌هاتقاضا محور
349محور8.رودخانه و سواحل6- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتيشركت مدیریت منابع آب ايرانبه‌كارگیری فن‌آوری های نوین از جمله سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور  در پتانسيل‌يابي برداشت مصالح رودخانه‌ايتقاضا محور
350محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت مدیریت منابع آب ايرانشناسایی چالش های اجتماعی بخش آب کشور به تفکیک حوضه های آبریزپایان نامه دانشجویی
351محور9.سد و شبکه1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبيشركت مدیریت منابع آب ايران مدل سازي برنامه منابع و مصارف بهينه سدهاي حوضه كرخه و مرزي غرب تقاضا محور
352محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت مدیریت منابع آب ايران       تبيين شاخص هاي پايداري زیست محیطی حوضه آبريز( مطالعه موردي حوضه كرخه و مرزي غرب)تقاضا محور
353محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب1- ديپلماسي آبشركت مدیریت منابع آب ايران     سياست هاي تسهيم آب باتوجه به شاخص هاي پايداري منابع آب، اجتماعي، سياسي، اقتصادي در زير حوضه هاي كشور  (كرخه و حرزی غرب)تقاضا محور
354محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت مدیریت منابع آب ايرانتأثير انتقال آب بين حوضه اي و چالش هاي پيش رو (مطالعه موردي حوضه زاب، سيروان)تقاضا محور
355محور1.مدیریت و برنامه ریزی2-آمایش سرزمین و طرح های جامعشركت مدیریت منابع آب ايران  تأثير اجراي طرح گرمسيري بر توابع منطقه طرح در افق 1425تقاضا محور
356محور1.مدیریت و برنامه ریزی3- برنامه ریزی منابع آبشركت مدیریت منابع آب ايران بررسي چالش هاي استفاده از دوره آماري كوتاه مدت و بلندمدت در برنامه ريزي منابع آب و آورد حوضه هاپایان نامه دانشجویی
357محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميشركت مدیریت منابع آب ايرانبررسی وارزیابی اثربخشی مطالعات اجتماعی طرحهای توسعه منابع آب و آبفا و راهکارهای تقویت آنتقاضا محور
358محور4. مدیریت ریسک و بحران 1- تغییر اقلیمشركت مدیریت منابع آب ايرانبررسی تأثیرات عوامل انسانی و تغییرات اقلیمی بر کیفیت و کمیت و  منابع آب آبخوانهای ساحلیتقاضا محور
359محور8.رودخانه و سواحل3- مديريت رودخانه ها و سواحلشركت مدیریت منابع آب ايرانامکان سنجی ذخیره  سیلابهای فصلی  با سازه های تاخیری در آبخوانهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمانتقاضا محور
360محور8.رودخانه و سواحل3- مديريت رودخانه ها و سواحلشركت مدیریت منابع آب ايرانارتقاء بهره‌وری در نظام اجرایی طرح‌های مهندسی رودخانه و ارائه مدل‌های مبتنی بر تقویت الگوهای مشارکتیتقاضا محور
361محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیشركت مدیریت منابع آب ايرانبررسي و آسيب شناسي پروژه هاي طرح احيا و ميزان اثرگذاري اين طرح و ريشه يابي عدم حصول نتايج مورد انتظار به همراه راهكارهاي حل چالش‌هاي موجودتقاضا محور
362محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیشركت مدیریت منابع آب ايرانمکان یابی استفاده از فناوری مخازن آب شیرین ساحلی در منطقه مکران با رویکرد توسعه پایدارتقاضا محور
363محور7.محیط زیست1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيستشركت مدیریت منابع آب ايرانپایش رودخانه‌هاي کشور از منظر وضعیت آلودگی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود كيفيت آب آن‌ها - مطالعه موردی: رودخانه کرجتقاضا محور
364محور9.سد و شبکه8- شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و نظام‌هاي بهره‌برداريشركت مدیریت منابع آب ايرانبررسي اثرات احداث سامانه زهکشي زيرزميني در افزايش برداشت محصول در اراضي شاليزاريدانشجویی/فرصت مطالعاتی
365محور8.رودخانه و سواحل3- مديريت رودخانه ها و سواحلشركت مدیریت منابع آب ايرانظرفیت‌سنجی رودخانه‌های بزرگ منتهی به دریای عمان و خلیج فارس برای احداث مخازن ساحلی تقاضا محور
366محور9.سد و شبکه1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبيشركت مدیریت منابع آب ايرانمحاسبه نيروي ناشي از اتصال كوتاه در شينه‌هاي ژنراتور طرح الينتقاضا محور
367محور9.سد و شبکه1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي  آبيشركت مدیریت منابع آب ايرانتحليل ارتباط فركانس هاي نوسانات فشار و جابجايي با عيوب نيروگاه برق آبيتقاضا محور
368محور9.سد و شبکه6- مديريت اجرايیسازمان آب و برق خوزستانشناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه  طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت سد و قفل کشتیرانی مارد آبادانپایان نامه دانشجویی
369محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیسازمان آب و برق خوزستانتهیه سامانه تعیین دبی طراحی برای رودخانه ها و مسیلهای فاقد ایستگاه هیدرومتری با استفاده از مقادیر حوضه آبریزتقاضا محور
370محور4. مدیریت ریسک و بحران 2- خشکسالیسازمان آب و برق خوزستانتدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان  (منطقه مدیریتی حوضه­های دز و کارون)تقاضا محور
371محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبسازمان آب و برق خوزستانساخت سنسور صنعتي EC (هدايت الكتريكي)تقاضا محور
372محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آبسازمان آب و برق خوزستانساخت سنسور صنعتي باكتريولوژي مبتي بر روش امپدانسيتقاضا محور
373محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب5- کنترل توزيع آبسازمان آب و برق خوزستانطراحي و ساخت سيستم آناليز نشت لوله ها مبتني بر شار الكتريكيتقاضا محور
374محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب2- ابزار دقيق سازه هاي آبيسازمان آب و برق خوزستاناتوماسیون دریچه های آبیاری (اجرای مطالعه موردی)تقاضا محور
375محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب2- ابزار دقيق سازه هاي آبيسازمان آب و برق خوزستانطراحی و ساخت دریچه الکترونیکی کانال های آبیاری تقاضا محور
376محور4. مدیریت ریسک و بحران 1- تغییر اقلیمسازمان آب و برق خوزستانپهنه بندی آسیب پذیری منابع آب استان در مواجهه با اثرات ناشی از بلایای طبیعی (ریزگرد، خشکسالی) و فعالیتهای انسانی (صنعتی، کشاورزی و اجتماعی)تقاضا محور
377محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب2- ابزار دقيق سازه هاي آبيسازمان آب و برق خوزستانطراحي و ساخت ربات زیردریایی صنعتي نوع ROV جهت بازرسي دیواره سد، بستر دریاچه و تجهیزات مستغرقتقاضا محور
378محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب5- کنترل توزيع آبسازمان آب و برق خوزستانطراحی سامانه مدیریت شبکه های آبیاریتقاضا محور
379محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیسازمان آب و برق خوزستانکاربرد روشهای نوین مدلسازی بیلان به منظور برآورد مولفه های بیلان منابع آب در حوضه آبریز کارون بزرگتقاضا محور
380محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیسازمان آب و برق خوزستانتخمین میزان آب معادل برف با استفاده از رادار و ماهواره sentinel 1پایان نامه دانشجویی
381محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیسازمان آب و برق خوزستان تعیین تراز ذخیره دینامیک آبخوانهای آبرفتی در استان خوزستانتقاضا محور
382محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب3- مديريت و منابع انسانيسازمان آب و برق خوزستانارزیابی اثرگذاری عوامل انسانی (بهره بردار، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ) در مدیریت و برنامه ریزی مخازن سدها در شرایط حدی با تاکید بر شرایط سد کرخه و پایاب آن در استان خوزستانتقاضا محور
383محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیسازمان آب و برق خوزستانتدوین چارچوب تخصیص بار نمک در سیکل های خشکسالی و ترسالی در حوضه آبریز کارون بزرگتقاضا محور
384محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیسازمان آب و برق خوزستانارزیابی كارایی پیش‌بینی همادی سیلاب در مدیریت مخزن سد دزپایان نامه دانشجویی
385محور9.سد و شبکه7- زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و لرزه‌خيزيسازمان آب و برق خوزستاناستفاده از تکنیکهای زمین آماری جهت تخمین و پهنه بندی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی، تغذیه ای و شوری خاکهای کشاورزی (منطقه مورد مطالعه: شرق کارون)پایان نامه دانشجویی
386محور4. مدیریت ریسک و بحران 3- سیلابسازمان آب و برق خوزستانسامانه مدیریت یکپارچه بهینه ریسک سیلاب مطالعه موردی رودخانه های کارون دز گرگر و شطیط و کرخه پایان نامه دانشجویی
387محور9.سد و شبکه7- زمين‌شناسي، ژئوتكنيك و لرزه‌خيزيسازمان آب و برق خوزستانارزیابی تأثیر خصوصیات پترولوژیکی و فیزیکی بر واکنش پذیری شیمیایی سنگدانه ها (مطالعه موردی منابع قرضه زیر حوضه‌ رودخانه دز)پایان نامه دانشجویی
388محور8.رودخانه و سواحل3- مديريت رودخانه ها و سواحلسازمان آب و برق خوزستاناثر احداث و بهره برداری سد و قفل کشتیرانی بهمنشیر پایین دست بر رژیم رسوب گذاری رودخانه بهمنشیرتقاضا محور
389محور1.مدیریت و برنامه ریزی4- مديريت تقاضاي آبسازمان آب و برق خوزستانارائه مدل های بهینه سازی بهره وری مصرف آب و ارائه الگوی کشت بهینه در حوضه کرخهپایان نامه دانشجویی
390محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیسازمان آب و برق خوزستانتعیین نرخ و عوامل موثر بر فرآیند دنیتریفیکیشن در آبخوان شهری ایذه، شمال شرق خوزستانپایان نامه دانشجویی
391محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیسازمان آب و برق خوزستانمنشا و سازوکار فلوراید در آب های زیرزمینی در ارتباط با هیدروژئوشیمی و ایزوتوپ های پایدار، سردشت زیدون (جنوب شرق خوزستان)پایان نامه دانشجویی
392محور2.منابع آب1- منابع آب زیر زمینیسازمان آب و برق خوزستانبررسی وضعیت و عملکرد طرح احیا و تعادل بخشی در استان خوزستانتقاضا محور
393محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب2- ابزار دقيق سازه هاي آبيسازمان آب و برق خوزستانبررسی خطرات استفاده از گجت های هوشمنددرشبکه صنعتی نیروگاهها (در مجاورت سیستم کنترل)تقاضا محور
394محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب6- شبيه سازي و مدلسازيسازمان آب و برق خوزستانبررسی پروتکل های استاندارد کنترل صنعتی  وانتخاب پروتکل های استاندارد و امن بعنوان الزام جهت یکپارچه سازی سیستم های اندازه گیری و کنترل و مانیتورینگتقاضا محور
395محور2.منابع آب2- منابع آب سطحیسازمان آب و برق خوزستانارزیاب کاربست داده های شبکه جهانی در مطالعات پایش خشکسالی در حوضه آبریز کرخهتقاضا محور
396محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب3- بازچرخاني و تصفيه آبسازمان آب و برق خوزستاناستفاده مجدد از زهابهای کشاورزی با استفاده از تصفیه مغناطیسیتقاضا محور
397محور8.رودخانه و سواحل2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوبسازمان آب و برق خوزستانبررسی مشکلات ایستگاه های پمپاژ از رودخانه (به دلیل تغییر رژیم رودخانه) و ارائه راهکارهای ممکن جهت استفاده بهینه (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ ویس)تقاضا محور
398محور5. فناوري هاي مورد نياز بخش آب5- کنترل توزيع آبسازمان آب و برق خوزستانارزيابي وضعيت موجود و اثربخشي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي استان و ارائه راهكارهاي ارتقاء و بهبود وضعيت كمي و كيفي آن‌هاتقاضا محور
399محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آبسازمان آب و برق خوزستانبررسی و مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت بستر رودخانه ها توسط دولت واشخاص جهت رفع تعارض مالكيت تقاضا محور
400محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آبسازمان آب و برق خوزستانحقوق آب های زیر زمینی مشترک (مرزی )جهت استفاده بهينه منابع آبي مشتركتقاضا محور
401محور1.مدیریت و برنامه ریزی5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آبسازمان آب و برق خوزستانطراحی و تدوین چاچوب نظام مند تحقیق و توسعه سازمان آب و برق خوزستان با اهدف افزایش اثربخشی فعالیت های پژوهشیتقاضا محور
402محور1.مدیریت و برنامه ریزی7- مدیریت نهادی و سازمانیسازمان آب و برق خوزستاناستخراج و تدوين نيازهاي آماري و جريان آمار و ماتريس ارتباطات سازمان آب و برق خوزستان  به همراه نرم افزار مديريتيتقاضا محور
403محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبسازمان آب و برق خوزستانبررسي روش هاي اجرايي افزايش درآمدهاي غيرعملياتي سازمان، با توجه به قوانين و اسناد بالادستي و تدوين روشهاي اجرايي آنتقاضا محور
404محور1.مدیریت و برنامه ریزی4- مديريت تقاضاي آبسازمان آب و برق خوزستانبهینه سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه ای استان خوزستان با استفاده از روش های مناسبتقاضا محور
405محور1.مدیریت و برنامه ریزی5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آبسازمان آب و برق خوزستانآينده نگاري فناوریهای صنعت آب و برق خوزستانتقاضا محور
406محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبسازمان آب و برق خوزستانبررسی و انتخاب روش بهینه تامین مالی برای پروژه های گردشگری سازمان آب و برق خوزستانپایان نامه دانشجویی
407محور3.اقتصاد آب3- ارزیابی اقتصادی در بخش آبسازمان آب و برق خوزستانبررسی و تعیین گزینه برتر بازاریابی بسته های سرمایه گذاری گردشگری به روش واگذاری مشارکت عمومی و خصوصی                              ( marketing plan)پایان نامه دانشجویی
408محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب2- مسايل اجتماعي و مشارکت عموميسازمان آب و برق خوزستانواکاوی چالش‌ها و موانع توسعه گردشگری آبی استان خوزستان تقاضا محور
409محور6.مباحث اجتماعي، ظرفیت سازی و حقوق آب6- آموزش سازمانی و مدیریتی سازمان آب و برق خوزستانبررسی روش های ایجاد انگیزش شغلی در کارکنان سازمان آب و برق خوزستانپایان نامه دانشجویی
410محور1.مدیریت و برنامه ریزی5- مديريت پژوهش و فناوري در بخش آبسازمان آب و برق خوزستانتدوين رهنگاشت اجرايي بوم سازگان نوآوري در صنعت آب و برقتقاضا محور
411محور8.رودخانه و سواحل2- رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوبسازمان آب و برق خوزستانکنترل رسوب ورودی به ایستگاه پمپاژ طره بخاخ با اصلاح دهانه آبگیردر دو حالت قبل و پس از اجرای سد پایین دست بهمنشیر تقاضا محور
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام