طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

چشم انداز، ماموریت، اهداف کلان طرح

ویژگی های طرح پل:

طرحیاد شده از جامعیت خاصی برخوردار است و تمامی ابعاد آن از جمله راه کارهای تامین بودجه به صورت دقیق تعریف و گام های اجرایی در مدل نیز لحاظ شده است  در این طرح نقش ها به درستی تعریف شده است به عنوان مثال اتاق بازرگانی می تواند از محل پولی که از صنایع دریافت می نماید طرح های اجرایی را حمایت کند ، بانک ها در زمینه ارائه تسهیلات و یا سرمایه گذاری جهت اجرای طرح هایی که موفقیت آنها تضمین شده است عملکرد موثرتر داشته باشند، دولت و مجلس با وضع قوانین و درصورت لزوم بودجه مناسب موفقیت این طرح را افزایش دهند . صنایع نیز می توانند درصورتی که اجرای طرح، در دراز مدت منجر به راه اندازی ، بهره وری و فعال شدنشان شود درصدی از درآمد خود را در قالب قراردادهای حقوقی، مناسب به این امر اختصاص دهند.

چهار ضلع اثر گذاری طرح پل عبارتند از:

 1. احیاء صنایع راکد و غیر فعال
 2. بهره ور نمودن صنایع فعال اما غیر بهره ور
 3. ارتقاء سطح و به روز آوری دانش و فناوری صنایع
 4. سمت دهی هرچه بیشتر صنایع به سمت توسعه متوازن و پایدار و اقتصاد سبز
 • ذینفعان
 • مزایایایفای نقش کمیته های تخصصی
 • کمیته های تخصصی
 • گام های عملی در اجرای طرح پل
 • تمایز به نگاه طرح پل
 • ویژگی های طرح پل
 • ساختار اجرایی طرح پل
 • نگرش فرایندی در طرح پل
 • نقش سازمان صمت و دانشگاه در اجرای طرح پل
 • نقش وزارت علوم در اجرای طرح پل
 • نقش دولت در اجرای طرح پل
 • تمایز به نگاه طرح پل
 • شاخص های ارزیابی میزان موفقیت
 • خروجی مورد انتظار در مورد طرح پل(بلند مدت)
 • خروجی مورد انتظار در مورد طرح پل(کوتاه مدت)
 • ضرورت پرداختن به موضوع
فایلعنوان
بروشور طرح پلبروشور طرح پل
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام