طرحی نو برای ایجاد تحول در صنایع کشور از طریق تعامـل و ارتباط پـویا و هدفمنـد صنعت و دانشگـاه

چشم انداز، ماموریت، اهداف کلان طرح

 • ذینفعان
 • مزایایایفای نقش کمیته های تخصصی
 • کمیته های تخصصی
 • گام های عملی در اجرای طرح پل
 • تمایز به نگاه طرح پل
 • ویژگی های طرح پل
 • ساختار اجرایی طرح پل
 • نگرش فرایندی در طرح پل
 • نقش سازمان صمت و دانشگاه در اجرای طرح پل
 • نقش وزارت علوم در اجرای طرح پل
 • نقش دولت در اجرای طرح پل
 • تمایز به نگاه طرح پل
 • شاخص های ارزیابی میزان موفقیت
 • خروجی مورد انتظار در مورد طرح پل(بلند مدت)
 • خروجی مورد انتظار در مورد طرح پل(کوتاه مدت)
 • ضرورت پرداختن به موضوع
فایلعنوان
بروشور طرح پلبروشور طرح پل
طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام